Wydatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki - strona 1 Wydatki - strona 2 Wydatki - strona 3

Fragment notatki:


SPIS TREŚCI I. ROZDZIAŁ - Zagadnienia merytoryczne Definicja - wydatki z rocznika statystycznego '96
Definicja - spożycie
Definicja - dochód rozporządzalny
II. ROZDZIAŁ - Metodologia Wybór zmiennych objaśniających metodą Hellwiga
Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego
Estymacja parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów
Weryfikacja modelu ekonometrycznego
III. ROZDZIAŁ - Dane statystyczne IV. ROZDZIAŁ - Analityka 1. Wybór zmiennych objaśniających metodą Hellwiga
Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego
Estymacja parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów
Weryfikacja modelu ekonometrycznego
V. ROZDZIAŁ - Wnioski WSTĘP Przystępując do budowy modelu ekonometrycznego szukaliśmy zagadnień, które nie byłyby oderwane od naszej codziennej egzystencji. Nie zależało nam na analizowaniu zjawisk dla nas obcych, których wyniki badań byłyby bezużyteczne i nie wnoszące żadnych nowych informacji. Właśnie dlatego zajęliśmy się badaniem struktury naszych wydatków, a konkretnie wydatków na wyżywienie , czyli dobro podstawowe.
Postanowiliśmy statystykę wydatków na wyżywienie oprzeć na obserwacjach empirycznych budżetów gospodarstw domowych naszych rodzin i przyjaciół. Posłużyliśmy się specjalnie zredagowaną w tym celu ankietą, której formularze i wnioski są dołączone do pracy.
Naszym głównym celem jest badanie budżetów pod względem charakteru, kierunku i siły zależności pomiędzy rozmiarami wydatków na wyżywienie, a wielkością dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego i ilością osób w gospodarstwie. Skupiliśmy swoją uwagę jedynie na jednorodnej grupie gospodarstw - 8 gospodarstw pracowniczych. Ta grupa jest nam szczególnie bliska, sami się bowiem z niej wywodzimy.
Dane, które uzyskaliśmy są kompletne i w pełni odpowiadają zapotrzebowaniom naszej pracy. Bliski kontakt z tymi rodzinami zapewnia nas o ich zgodności z rzeczywistością.
W naszej pracy staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, która z zaproponowanych przez nas zmiennych objaśniających jest bardziej skorelowana ze zmienną objaśnianą ( wielkość wydatków na wyżywienie ). Dla celów badawczych wybraliśmy miesiąc grudzień 2001r. Liczymy, że zamierzone cele zostaną osiągnięte.


(…)

… z najszybszych sposobów badania zjawisk masowych i stosujemy ją zawsze w celu wyświetlenia jakiegoś specyficznego, ściśle określonego problemu. Jest to badanie statystyczne bardzo rozpowszechnione ze względu na łatwość przeprowadzenia.
Tryb działania w badaniu ankietowym jest następujący: układamy kwestionariusz ankiety zawierający pytania, rozsyłamy go z prośbą o wypełnienie. Pytania, które zawiera ankieta…
… podejścia do tego zagadnienia:
Sposób źródłowy - wykorzystujący teorię ekonomii. Ten sposób wyboru postaci analitycznej jest najbardziej poprawny z punktu widzenia wartości poznawczej modelu. Określoną postać analityczną model ekonometryczny w takim przypadku przyjmuje na drodze: teoria ekonomii→ układ równań różniczkowych→ model ekonometryczny. Model ekonometryczny przyjmuje wówczas taką postać analityczną, jaka powstaje w wyniku całkowania odpowiedniego równania ( równań ) różniczkowego. Równanie różniczkowe jest zatem źródłem opisu badanych związków, przy czym muszą istnieć dobrze sformułowane prawa ekonomii, które można w postaci owych równań różniczkowych zapisać. Tu jednakże pojawia się zasadniczy problem tej optymalnej drogi wyboru postaci analitycznej, gdyż tylko nieliczne teorie ekonomii opracowane zostały do tego stopnia, by można było ocenić ich ścisłość.
Sposób wynikowy - polega na statystycznej analizie posiadanego materiału empirycznego ( w zasadzie abstrahując od jakichkolwiek teorii ekonomii ) i na jej podstawie przyjmowanie odpowiedniego rodzaju zależności. Oznacza to, że wybieramy taką funkcję ( bądź klasę funkcji ), która najlepiej z punktu widzenia przyjętego kryterium…
… rolnego lub działki.
Dochód z pracy na własny rachunek jest to część dochodu uzyskanego z prowadzenia działalności gospodarczej ( poza użytkowaniem indywidualnego gospodarstwa rolnego ) przeznaczona na potrzeby gospodarstwa domowego, budowę ( remont ) domu lub mieszkania itp.
Świadczenia społeczne, które obejmują emerytury i renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, wychowawczy…
… powinien wzrastać w miarę wzrostu kosztów utrzymania. Wzrost ten jednak powinien być sprzężony ze wzrostem wydajności pracy. Jeżeli wyprzedza wzrost wydajności, stymuluje procesy inflacyjne. Jeśli wspomina się o dochodzie, to można wyróżnić: dochód nominalny, dochód realny i płacę minimalną.
Dochód nominalny - to suma wynagrodzeń oraz wartość świadczeń według bieżącej siły nabywczej pieniądza, przysługujący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz