Wybrane zagadnienia finansów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane zagadnienia finansów - wykład - strona 1 Wybrane zagadnienia finansów - wykład - strona 2 Wybrane zagadnienia finansów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PAPIERY WARTOŚCIOWE   PAPIERY WARTOŚCIOWE, wszystkie dokumenty uosabiające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi; dzieli się je na papiery: o dochodzie stałym (np. obligacje) i zmiennym (np. akcje), imienne, na zlecenie (indos) i na okaziciela, uosabiające wierzytelności i in. prawa; p.w. są przede wszystkim: banknoty, akcje, obligacje, weksle, czeki, konosament, listy zastawne i hipoteczne, bony premiowe, losy loteryjne.
Zadania
Skład KPWiG Schemat Urzędu Raporty Roczne Publikacja jubileuszowa Uwagi Do zadań Komisji należy:
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych,
inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów,
współdziałanie z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu papierami wartościowymi w zakresie kształtowania polityki gospodarczej państwa zapewniającej rozwój rynku papierów wartościowych.
upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych.
przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych,
podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Regulacje rynku kapitałowego Akcje - kodeks handlowy Obligacje - ustawa o obligacjach       Akcje Ochrona inwestorów na rynku kapitałowym Podsumowanie róznych regulacji służących ochronie inwestorów Obligacje W przypadku obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (do których ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach - u.o. - nie ma zastosowania) dla ochrony inwestora przewidziano następujące zasady emisji i obrotu obligacjami: Wymóg posiadania zabezpieczeń wykonania zobowiązań z obligacji Generalną zasadą jest całkowite zabezpieczenie całości zaciągniętego długu przez: ustanowienie na rzecz nabywców obligacji ("obligatariuszy") hipoteki lub zastawu, udzielenie gwarancji bankowej przez NBP lub bank o odpowiednio dużym, określonym przez u.o. kapitale, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz