Wstęp do prawoznawstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4949
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawoznawstwa - strona 1

Fragment notatki:

in.: konstytucja - definicja i historyczne fazy kształtowania, klasyfikacja konstytucji, charakterystyczne cechy konstytucji, zasady ustroju Rzeczypospolitej, zasada demokratycznego państwa, zasada ochrony zaufania obywatela w państwie, zasady zaufania obywateli, pojęcia: godność, wolność, równość, konstytucja z 1997 roku, środek ochrony praw i wolności, parlament - struktura, skład, organizacja, istota parlamentu, zasada jednomyślności składu, zasady autonomii parlamentu, status prawny posłów i senatorów, odpowiedzialność posłów i senatorów, cechy charakterystyczne ustawy, ustrojowa pozycja prezydenta, status prawny prezydenta, kontrasygnata i prerogatywa, uprawnienia prezydenta wobec parlamentu, stosunki prezydenta z rządem, rada ministrów i administracja rządowa, powoływanie i odwoływanie ministrów, odpowiedzialność rządu, kodeks prawny, wina, kary i środki karne, nadzwyczajne złagodzenie kary i nadzywczajne zaostrzenie kary, prawo cywilne, podział prawa cywilnego, stosunek cywilno-prawny, prawo podmiotowe, podmioty prawa cywilnego, rodzaje osób prawnych według kodeksu cywilnego, czynności prawne i ich ważność, klasyfikacja czynności prawnych, przesłanki ważności czynności prawnych, 4 wady czynności prawnej, normy proceduralne prawa administracyjnego, zasady ogólne postępowania administracyjnego, podmioty i ich uczestnicy postępowania administracyjnego, organy prowadzące postępowanie administracyjne, 4 formy kompetencji szczególnych organów, postanowienia, ugoda.

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA
konstytucja
prawo karne
prawo cywilne
prawo administracyjne
KONSTYTUCJA
z dn. 2.04.1997 r (Dz. U. 97.78.483 z dn. 16.07.1997 r.)
z łac. „ sposób urządzenia się”
pojawiła się wraz z rewolucją w Europie Konstytucja z dn. 3.05.1791 r. - powstała w skutek obrad Sejmu Wielkiego
status jednostki
tryb tworzenia władzy
przestrzeganie władzy ponad wszystko
Walor organizacyjny - charakter historiograficzny
- zapisanie czegoś i zagwarantowanie zupełne
Walor gwarancyjny - występowanie granic, których nie wolno przekraczać
W pierwszych konstytucjach św. - prawa człowieka nie występowały.
PODZIAŁ KONSTYTUCJI:
konstytucje pisane i niepisane k. Sztywne i elastyczne
k. Jednolite i złożone
ad.1.
K. niepisana - oparta na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych (np. Wielka Brytania, również dawniej Izrael)
K. pisana - jest zjawiskiem typowym i rozprzestrzenionym (np. broszury) Ad.2.
K. sztywna - jest zjawiskiem typowym Akt prawa o szczególnym umocowaniu, który posiada moc wyższą od ustaw zwykłych. Przejawia się tym, że ma szczególny tryb zmiany (referendum konstytucyjne).
K. elastyczna - to taka którą zmienia się w trybie ustawy zwykłej. Należy do rzadkości.
Ad. 3.
K. jednolita - to taki akt prawa, który ujmuje wszystkie sprawy w 1 akcie.
k. złożona - składa się z kilku wycinków regulujących materie funkcjonowania państwa np. wzory.
W Polsce występowała k. złożona w latach 1992 - 1997 pod rządami Małej Konstytucji.
TRZY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KONSTYTUCJI:
akt prawa pisanego o najwyższej mocy w systemie prawnym danego państwa
akt prawa określający podstawy ustroju państwa regulujący ustrój naczelnych organów Państwa, ich kompetencje i wzajemne relacje
akt uchwalany i zmieniany w szczególnej procedurze czyli trudniejszej od zwykłych ustaw.
ZASADY USTROJU W RZECZYPOSPOLITEJ
Zasady noszą nazwę TOŻSAMOŚĆ KONSTYTUCYJNA PAŃSTWA
Zasady które określają suwerena państwa (rozdział. 1,2,12)
zasada suwerenności narodu
zasada niepodległości i suwerenn

(…)

… może wymierzyć karę o połowę niższą niż jej najniższy wymiar.
Nadzwyczajne zaostrzenie kary - sąd może zastosować podwyższenie kary do 50% od kary najwyższej.
Środki poddające sprawcę próbie to warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.
warunkowe umorzenie postępowania karnego jest stosowane w nw. przypadkach:
wina sprawcy i społeczna…
… nie przekracza 5 lat. Okres próbny przy warunkowym umorzeniu przestępstwa wynosi od roku do 2-ch lat.
warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd orzeka w następujących przypadkach:
w przypadku ograniczenia wolności,
w przypadku pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 2 lata.
warunkowe przedterminowe zwolnienie następuje wtedy, gdy sąd dojdzie do wniosku, że sprawca będzie w przyszłości przestrzegał prawa…
… kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym.
Kolegium kompetencyjne składa się z tzw. członków stałych i członków ruchomych.
Skład stały tworzą przedstawiciele Sądu Najwyższego w liczbie 3 osób. Drugim elementem członka stałego jest przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.
Członek ruchomy to przedstawiciel właściwego ministra ze względu na rodzaj sprawy.
Pierwszy prezes Sądu Najwyższego każdorazowo po wniesieniu…
….
Wniosek kieruje się do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. O wpłynięciu wniosku prezes zawiadamia ministra właściwego do rozpatrzenia sporów oraz prokuratora generalnego.
Postanowienie kolegium kompetencyjnego nie podlega zaskarżeniu. Decyzja jest wykonalna z chwilą ogłoszenia.
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
8 zasad postępowania egzekucyjnego - administracyjnego:
zasada niezależności…
… miesięcy - jeśli jednak wniosek podpisze 115 osób można go złożyć już następnego dnia).
KODEKS KARNY
Francuska Deklaracja praw człowieka: „prawo nie działa wstecz”.
Wyjątkiem są zbrodnie przeciwko ludzkości np. procesy faszystów, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu dot. funkcjonariuszy publicznych PRL-u - nie ulegają one przedawnieniu.
W prawie działa zasada „na korzyść obwinionego” - np…
…:
sprawstwo
przygotowanie
podżeganie
pomocnictwo
usiłowanie
WINA
Wina jest to jeden z niezbędnych elementów przestępstwa.
1. Prawo karne wyróżnia dwa rodzaje win w zależności od stopnia świadomości i natężenia jest to wina umyślna i nieumyślna.
wina umyślna - ma postać: zamiaru bezpośredniego (zachodzi wtedy gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony)
zamiaru ewentualnego (zachodzi wtedy, gdy przestępca…
…)
zasada zagrożenia - postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia ostatecznego upomnienia
zasada poszanowania minimum egzystencji poszkodowanego
zasada niezbędności - czyli środka egzekucyjnego nie stosuje się wtedy, gdy zobowiązanie zostało już wykonane lub stało się niewykonalne
zasada następstwa prawnego - postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane w przypadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz