Wstęp do lokalizacji przemysłu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do lokalizacji przemysłu - strona 1 Wstęp do lokalizacji przemysłu - strona 2 Wstęp do lokalizacji przemysłu - strona 3

Fragment notatki:

Treść merytoryczna przedmiotu: Klasyczne teorie lokalizacji( koncepcja kręgów Thunena) model stref rolniczych, przedsiębiorstw, produkcji A. Webera i A. Loscha, przestrzenna substytucja A.Predonla, teoria ośrodków centralnych W. Christallera.
Wybrane zagadnienia ze współczesnej teorii lokalizacji (pojęcie lokalizacji, jaki wpływ ma czynnik lokalizacji, podział czynników lokalizacji, itd.)
Kortus B. Wstęp do lokalizacji przemysłu:
Lokalizacja - to położenie obiektu w pewnej przestrzeni geograficznej względem innych obiektów tej przestrzeni, np. sieci osadniczej, komunikacji, sieci infrastruktury poza komunikacyjnej, surowca, z także dopasowanie nowej instytucji do ogólnej sieci usługowej.
Na pojęcie lokalizacji składają się 4 podstawowe elementy: Obiekt lokalizacji
Miejsce lokalizacji
Cel lokalizacji
Motyw lokalizacji
Wg Budnera(2004) pod pojęciem lokalizacji należy rozumieć ”umiejscowienie wielkości i rodzaju działalności gospodarczej obiektu lub zespołów obiektów, w określonym obszarze”
Termin lokalizacji może być używany w aspekcie statystycznym jako pewien określony stan oraz w aspekcie dynamicznym jako proces przestrzenny.
Decyzja lokalizacyjna- pewna działalność pociągająca za sobą różne konsekwencje, w jej rezultacie powstaje obiekt jako trwały element przestrzeni, który będzie działał na nią pozytywnie bądź negatywnie. Z uwagi na długoterminowość musi mieć wszelkie znamiona prawidłowości. Powstały obiekt jest trwały i będzie oddziaływał na cały obszar
Czynniki lokalizacji- zespół obiektywnych warunków wyznaczających miejsce i kierunki lokalizacji, to warunki, wpływy, siły i inne motywy, które w sposób pozytywny lub negatywny wpływają na funkcjonowanie obiektu w danym miejscu.
Lokalizacja ogólna- polega na odpowiednim wyborze województwa, państwa, czy też miejscowości, w której ma być realizowana dana inwestycja
Czynniki lokalizacji ogólnej: Czynnik transportu
2. Surowca
Siły roboczej
Rynku zbytu
Energii i aglomeracji
Lokalizacja szczegółowa- polega na dokładnym określeniu miejsca realizacji inwestycji
Czynniki lokalizacji szczegółowej: Ukształtowania powierzchni terenu
Własności gruntu
Możliwości zaopatrywania w wodę
Względy urbanistyczne
Lokalizacja wymuszona, określona, nieokreślona w odniesieniu do przemysłu Lokalizacja wymuszona- zdeterminowana występowaniem surowców(przemysł węglowy, rudy żelaza, ropa naftowa)


(…)

…, użytki zielone (łąki i pastwiska),
Leśnictwo. Ten model znalazł odzwierciedlenie : wokół Moskwy, Buenos Aires, Indianapolis.
Klatzman (francuz)
Jest drugim badaczem, którego głównym założeniem jest osiągnięcie maksymalnych korzyści produkcji, gdy porównuje warunki rolne - gleby dla określonych kultur rolnych. Taką analizę przeprowadził dla miast farmerskich. Okazało się bowiem, że pewne kultury rolne…
… łączności, usuwającej szkodliwe odpady.
Dostępność warunków klimatycznych, właściwości fizyczne terenu
Czynnik przepisów lokalnych dotyczący zachowania lokalizacji usuwania odpadów
Czynnik zagwarantowania sobie miejsca pod rozbudowę ( zagwarantowania miejsca do powiększania)
Czynnik o wymaganiach bezpieczeństwa
Koszt parceli (miejsce wyznaczone na rentę gruntową) określenie wartości tego miejsca
Czynnik…
… w tej teorii jest renta gruntowa. Te zależności Thunen przedstawił w formie matematycznej
R=E(p-a)- Efk
R- renta gruntowa z danej powierzchni produkcji rolnej
E- wydajność produkcji i-tej z danej jednostki powierzchni
p- cena rynkowa produktu i-tego
Koszt produkcji i-tego produktu
F- stawka transportowa produktu i-tego z odległości k- naturalna odległość
Renta gruntowa- dochód uzyskany przez właściciela gruntu wykorzystywanego do celów produkcyjnych. Jej wysokość przy stałej podaży ziemi zależy przede wszystkim od popytu na ziemię. Zależność R (renty gruntowej) a odległości od centrum (k)
Oś pionowa- R - renta pomniejszona o koszty transportowe Eifk
Oś pozioma- k
k= p-a/f - odległość wyrażona w kategoriach ekonomicznych Równowaga: 2 kultur rolnych jednakowa renta gruntowa
Punkt A- dla produktów…
… przestrzeń przyrodnicza,
-wszystkie grunty są jednakowo urodzajne -istnieje wolny rynek a sprzedawcy dążą do maksymalizacji zysków -transport produktów do rynku centralnego odbywa się po liniach prostych, na rynku centralnym dochodzi do wszystkich transakcji. Teoria Thunena - Model Thunena
Miasto centralne, produkty szybko psujące się, produkty o dużej wadze (warzywnictwo, nabiał)
1% powierzchni, dobra…
…, sformułował czynniki lokalizacji i podziału surowców. Weber stwierdził, że lokalizacja zakładu przemysłowego może przyjmować trzy typy orientacji:
Surowcowa - gdy masa produktu końcowego jest mniejsza od wagi surowców użytych do jego wytwarzania. Z uwagi na koszty transportu za słuszne a nawet celowe uznaje się umieszczenie produkcji w najbliższym otoczeniu bazy surowcowej np. cukrownie, huty.
Rynkowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz