Wstęp do kulturoznastwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do kulturoznastwa - strona 1 Wstęp do kulturoznastwa - strona 2

Fragment notatki:


Kto?
Co?
Wincenty Pol
- pierwszy pl. antropolog
Bronek Malinowski
- genetyczne ujęcie kultury; kultura jako sposób zaspokajania potrzeb pierwotnych i wtórnych, wykraczający poza przystosowanie do środowiska
- podział mowy: narracyjna i działania
Taylor
- historyczne ujęcie kultury; kultura (=cywilizacja) jako całość materialnego i niematerialnego dorobku ludzkości
Zysio Freud
- psychologiczne ujęcie kultury; kultura jako sposób represjonowania (poprzez system społecznych zakazów i nakazów, norm moralnych) podświadomych potrzeb
Antonina Kłoskowska
- kultura = wieloaspektowa całość, 3 warstwy: norm (tkwiący w świadomości zbiór przepisów), działania (drugi etap tamtej warstwy, użycie tychże norm w działaniu), wytworów (dorobek materialny i niematerialny)
Max Weber
- kultura = wycinek z bezsensownej nieskończoności (chaosu), któremu próbujemy nadać sens; ład, porządek, kosmos
Moszyński
- podział kultury: materialna (wytwory materialne), duchowa (wytwory intelektualne, religia, moralność), społeczna (więzi, normy, obyczaje) + język
Kroeber
- podział kultury: k. rzeczywistości (~materialna) - cywilizacja: osiągnięcia naukowe, czynności, cele itp., charakter utylitarny, k. wartości (~niematerialna) - osiągnięcia artystyczne, aktywność twórcza, cele pozautylitarne, cechy danego społeczeństwa (~kultura właściwa)
Kluckholm
- podział kultury: jawna (samoświadomość) i ukryta (zbiór nieuświadomionych norm, wartości etc, np., nieświadome, biegłe posługiwanie się językiem)
Levy - Bruhl
- podział myślenia na logiczne i prelogiczne
Michael Schiffer
- funkcje rzeczy: symboliczne, społeczne, instrumentalne, Znaniecki
- podział wartości (hedonistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, techniczne, religijne, poznawcze, językowe)
- współczynnik humanistyczny
Redfield
- podział tradycji na małą (dziedzictwo w obrębie małych zbiorowości, charakter obyczajowy) i wielką (dziedzictwo w obrębie dużych grup społecznych, np. kultura narodowa, język literacki, funkcjonowanie państwa)
R. Tomicki
- 2 rodzaje tradycjonalizmu: prospektywny (otwarty, afirmacja własnej kultury + otwarcie na zmiany) i wtórny (całkowita izolacja, zamknięcie na zmiany) Szacki
- tradycjonalizm = hibernacja, odrzucenie zmian; konserwatyzm (nie tak jak w potocznym rozumieniu), afirmacja własnej kultury + otwarcie się na zmiany
Tonnies
- podział grup społecznych na: wspólnoty (Gemainschaft) - charakter naturalny, spontaniczny, małe grup i społeczeństwa, wola świadoma i emocjonalna, np. rodzina, sąsiedztwo, klan, ród, subkultury (Gesellschaft) - oparte na umowie, świadomie wybierane, np. spółki, stowarzyszenia, partie


(…)


- typy więzi społ: mechaniczna (pierwotna) - grupa najważniejsza, podporządkowanie się grupie, wartości zbiorowe, kontakty bezpośrednie; organiczna - podział pracy, anonimowy charakter członków
- fakty społeczne: normy, zjawiska etc., ponadjednostkowe, podzielane zbiorowo, niedostępne dla zmysłów
P. Rybicki
- typy więzi społ: naturalna - jak mechaniczna u Durkheima, pierwotna zależność; zrzeszeniowa…
… za pomocą czegoś innego, na mocy konwencji
F. de Saussure
- znak: forma + treść, element znaczony i znaczący, arbitralność semantyczna (łączenie znaków w słowa) i syntaktyczna (łączenie słów w wypowiedzi)
Pearce
- symbole = arbitralne znaki
E. Cassirer
- Animals symboli cum, człowiek tworzy symbole
Hymes
- etnografia mowy; mowa = sposób działania, potrzebny zasób pojęć danej społ, by móc posługiwać się jej mową
John Austin
- podział aktów mowy na konstatacje (prawda/fałsz) i performatywy (konstytuowanie nowego stanu rzeczy)
Wheelwright
- rozróżnienie dot. wypowiedzi: 1. Emotywne, referencyjne: opisuje i wyraża emocje, 2. Nieemotywny, referencyjny: język naukowy, 3. Emotywny, niereferencyjny: wykrzyknienia, wyrażają stan emocjonalny, ale nic nie opisują. 4. Nieemotywne, niereferencyjne: funkcja fatyczna - wymowa Bernstein
-podział kodów językowych na ograniczone: warstwy niższe, zamkniętość monologiczność, urywane, niedokończone zdania, emocjonalne, prosta, przewidywalna składnia i leksyka ; rozwinięte - warstwy wyższe, otwartość, dialogowość, nadawca ujawnia się w komunikacie, skomplikowana składnia i leksyka, refleksja naukowa, niejednoznaczność wypowiedzi, dopuszcza interpretację
Campbell
-funkcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz