Wstęp do filozofii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do filozofii - strona 1 Wstęp do filozofii - strona 2 Wstęp do filozofii - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, ontologia, metafizyka, epistemologia, gnoseologia, teoria poznania, ogólna teoria wartości i wartościowania. bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna, monizm, ogólna charakterystyka stanowisk ontologicznych, dualizm, pluralizm, arché, wyjaśnij znaczenie terminu arché, Anaksymenes z Miletu, Anaksymander z Miletu, Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, myśl Heraklita, Demokryt z Abdery, Sofiści, Protagoras z Abdery, Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias, Wiedza w ujęciu Sokratesa, Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicy, stoicyzm, epikureizm, eudajmonizm, naturalizm, naturalizm i jego przykłady, Bacon Francis, baron of Verulam, Descartes René, Kartezjusz, filozofia Kartezjusza, Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau, Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet, Rousseau Jean Jacques, Condillac Étienne Bonnot de, Locke John, Berkeley George, David Hume, Kant Immanuel, Comte August, Mill John Stuart, Nietzsche Friedrich, Bergson Henri, James William.

FILOZOFIA
WSTĘP (działy filozofii)
Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).
Ontologia (metafizyka)
zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613), nauka o "pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu nauka o bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego, cokolwiek istnieje, czyli "tego, co jest", zarówno w sferze realnej - przedmioty, zdarzenia, fakty - jak też wyabstrahowanej - pojęcia, kategorie, terminy.
Epistemologia (gnoseologia, teoria poznania)
w granicach tej dziedziny mieszczą się pojęcia dotyczące poznania bytu. Usiłuje ona sformułować odpowiedź na pytania: czym jest poznanie, jaka jest jego geneza, jakie są jego warunki, czym jest podmiot, przedmiot i akt poznania, czy istnieją granice poznania. Prawie każdy filozof przedstawia własną teorię dotyczącą tych kwestii. Ogólnie można stwierdzić, że teorie poznania dzielą się na racjonalne, przyjmujące za kryterium poznania sprawdzalność lub falsyfikowalność wysuwanych twierdzeń (np. Arystoteles), i irracjonalne, uznające za kryterium poprawności specyficzne przeżycie poznawcze, np. oświecenie, ekstazę itp. (np. Plotyn). Jedne z nich upatrują źródło poznania w doświadczeniu zmysłowym (np. J. Locke), inne w działalności rozumu (np. Kartezjusz). Z teorią poznania wiążą się takie pojęcia, jak sceptycyzm, polegający na podaniu w wątpliwość twierdzeń, i agnostycyzm, negujący możliwość poznania całej rzeczywistości lub jej części.
Aksjologia
ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych i estetycznych - ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę i hierarchie, zasady stosowania i funkcjonowania, zmienność w czasie i przestrzeni oraz zależność od innych elementów rzeczywistości ludzkiej i pozaludzkiej, zajmuje się też sposobami ich poznawania
Antropologia filozoficzna
dziedzina filozofii, której głównym przedmiotem jest człowiek. Ujmuje go wieloaspektowo, w wymiarach metafizyczno-ontologicznym, moralno-etycznym, estetycznym, psychologicznym, społeczno-kulturowym itd., próbując zarazem dać całościową odpowiedź na pytanie o to, kim jest, i określić jego strukturę ontyczną oraz miejsce wśród innych bytów. Rozwija się od starożytności, w większym l ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz