Współzależność pomiedzy wysokością dochodów, a podatkiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współzależność pomiedzy wysokością dochodów, a podatkiem - strona 1 Współzależność pomiedzy wysokością dochodów, a podatkiem - strona 2 Współzależność pomiedzy wysokością dochodów, a podatkiem - strona 3

Fragment notatki:


Współzależności pomiędzy wysokością dochodów budżetowych a stopą podatkową (krzywa Laffera) Działalność redystrybucyjna państwa, której głównym instrumentem są podatki, wpływa silniej lub słabiej na zachowanie podmiotów gospodarujących, efektywność ekonomiczną, skłonność do oszczędzania oraz inwestowania itp. Sposób i siła reakcji na nakładanie, w tym zmniejszanie lub zwiększanie, podatków jest uzależniona od tego, co jest przedmiotem opodatkowania i jakie stosuje się rodzaje podatków.
Z punktu widzenia zarówno mikropodmiotu, jak i całej gospodarki narodowej istotne jest rozróżnienie podatków ze względu na rodzaje stawek i skal opodatkowania. Można przyjąć, że w sensie i teoretycznym, i praktycznym istnieją granice opodatkowania, przekroczenie których wywołuje negatywne następstwa przejawiające się w ograniczeniu działalności (aktywności) gospodarczej, a co za tym idzie również zmniejszeniu się dochodów państwa.
Przekroczenie granic opodatkowania oznacza, że ciężary podatkowe nałożone na dany podmiot są tak duże, że zmuszony jest on ograniczyć działalność gospodarczą, a w końcowych przypadkach nawet jej zaniechać. Sytuacja taka występuje z reguły przy podatkach progresywnych, przy których tempo przyrostu podatku jest wyższe niż tempo przyrostu dochodu. W ujęciu teoretycznym zjawisko zależności między skalą opodatkowania, rozmiarami działalności gospodarczej i dochodami budżetu państwa wyjaśnia krzywa Laffera, zaprezentowana na rysunku poniżej:
Przy niskich skalach progresji podatkowej dochody państwa rosną szybko, gdyż niewielki ciężar podatkowy powoduje wzrost aktywności gospodarczej, a w konsekwencji wzrost dochodów będących przedmiotem opodatkowania. W miarę podnoszenia stawki podatkowej dochody jeszcze rosną, ale wolniej. Ilustruje to odcinek LK, a jeszcze wyraźniej odcinek KH. W punkcie H (high income - najwyższy dochód) następuje przesilenie, gdyż dalszy wzrost stawki podatkowej będzie wywoływać ograniczenie działalności gospodarczej, a w efekcie spadek dochodów budżetu. W krańcowym przypadku, przy stawce podatkowej wynoszącej 100%, dochody zupełnie zanikną. Krzywa Laffera ilustruje także zależność odwrotną, tzn. zmniejszenie stawki podatkowej , np. z punktu P do punktu N lub H, spowoduje wzrost dochodów państwa z tytułu podatków. W rzeczywistości kształt krzywej Laffera jest różny dla różnych krajów, systemów podatkowych itp., jednakże krzywa ta w jasny sposób ilustruje związek między ciężarami podatkowymi a aktywnością gospodarczą, czyli stopniem wykorzystania zasobów w gospodarce. Równie ważne jest to, że z krzywej Laffera wynikają istotne przesłanki dla polityki podatkowej państwa. Jeżeli polityka ta jest zorientowana na szybkie powiększanie dochodów państwa przez wzrost stawek podatkowych, to okaże się, że w dłuższym okresie wystąpi zjawisko przeciwne - dochody państwa zaczną spadać.

(…)

… podatkowych (progresywnych), w odniesieniu do podatków dochodowych, mniejsza zaś w odniesieniu do podatków przychodowych i majątkowych.
Mimo, że krzywa Laffera jest niewystarczającym narzędziem kształtowania polityki podatkowej państwa, to umożliwia ona samo uświadomienie, jakie skutki może wywołać dana stawka podatkowa. Pozwala to na uniknięcie powiększania się szarej strefy i obciążania społeczeństwa…
…, jaką podmioty gospodarcze odnoszą ze swojej pracy i działalności gospodarczej skłania je do ograniczenia swojej aktywności w tej dziedzinie.
- Zwiększeniem skłonności podmiotów gospodarczych do ukrywania swoich dochodów i wchodzenia w szarą strefę - przy wyższej stawce opodatkowania podmioty gospodarcze odnoszą większe korzyści z niepłacenia podatków, co skłania je do rozwinięcia tego procederu…
… większym podatkiem, z którego i tak dochody państwa są mniejsze niż by można to było zakładać. Ponadto niższe podatki oznaczają m.in.: wzrost produkcji i szybszy wzrost gospodarczy, przyciągnięcie zagranicznych inwestorów oraz spadek bezrobocia. Idea krzywej Laffera poparta jest więc rzeczywistością podatkową. Najbardziej reprezentatywnym przykładem są zmiany jakie nastąpiły w USA w latach 80. Ronald
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz