Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 10 2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 10 2011 - strona 1 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 10 2011 - strona 2 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 10 2011 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10, 29.04.2011 r. Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency, EDA) to jedna z agencji UE.
Powołano ją na podstawie wspólnego działania Rady z dnia 12 lipca 2004r. w celu:
poprawy zdolności obronnych UE, w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego,
promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie uzbrojenia,
wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i bazy technologicznej oraz stworzenie konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia,
wspieranie badań w celu wzmocnienia przemysłowego i technologicznego potencjału w zakresie zdolności obronnych.
Obecnie do zadań Agencji należy:
wypracowanie spójnego i systematycznego podejścia przy definiowaniu i realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony,
wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie uzbrojenia,
wspieranie rozwoju i ogólna restrukturyzacja europejskiego przemysłu obronnego,
promowanie badań i technologii w dziedzinie obrony w UE z uwzględnieniem priorytetów politycznych UE,
działanie w ścisłej współpracy z Komisją na rzecz rozwoju konkurencyjnego w skali światowej europejskiego rynku uzbrojenia.
EDA- podlega kierownictwu Rady UE. Nadzór nad jej pracami sprawuje Rada Sterująca pod przewodnictwem Catherine Ashton (która od 1 grudnia 2009r. pełni także funkcję szefa Agencji), w skład której wchodzą poszczególni ministrowie obrony państw członkowskich, zaś bieżącym zarządzaniem zajmuje się dyrektor naczelny. Jest nim obecnie Niemiec Alexander Weis, który zastąpił Nicka Witney'a z Wielkiej Brytanii.
Struktura- do Agencji należą wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Danii, która ze względu na zapisy konstytucyjne nie uczestniczy w EPBiO (European Security and Defence Policy- ESDP). Przewodnią rolę w strukturze Agencji zgodnie z art.24 Traktatu o UE, pełni Szef Agencji- Sekretarz Generalny/ Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa- obecnie Ashton.
Szef Agencji odpowiedzialny jest za:
ogólną organizację i funkcjonowanie Agencji,
realizację wytycznych Rady UE oraz Rady Sterującej Agencji,
przedstawienie Radzie UE sprawozdania Agencji
negocjacje ustaleń administracyjnych z państwami trzecimi i organizacjami oraz ustanawianie z nimi kontaktów roboczych.
Rada Sterująca- jest organem decyzyjnym Agencji. W jej skład wchodzi jeden przedstawiciel każdego uczestniczącego państwa członkowskiego oraz przedstawiciel Komisji UE. Rada Sterująca działa zgodnie z wytycznymi Rady UE. Rada zbiera się na szczeblu Ministrów Obrony państw członkowskich lub ich przedstawicieli co najmniej dwa razy do roku. Rada Sterująca może spotykać się w różnych składach (takich jak: Narodowi Dyrektorzy ds. Uzbrojenia, Narodowi Dyrektorzy ds. Badań i Technologii Obronnych, Narodowi Planiści Obronni lub Dyrektorzy Polityczni).

(…)

…, konieczną do wykonywania nałożonych na nią zadań i celów. Podstawowym zadaniem ESDZ jest udzielanie wsparcia Wysokiemu Przedstawicielowi w wykonywaniu jego obowiązków (w art. 18 i 27 TUE). Jest ponadto zobowiązana do udzielenia pomocy i wsparcia wszystkim instytucjom, realizującym swoje zadania w obszarze zewnętrznych stosunków Unii. Dotyczy to zwłaszcza Przewodniczącego Rady Europejskiej, Przewodniczącego Komisji Europejskiej i Komisji, oraz Parlamentu Europejskiego. Niezależnie od tych zadań ESDZ przypisane zostały obowiązki związane z programowaniem i zarządzaniem instrumentami, realizowanymi w obszarze WPZiB, w szczególności chodzi o:
Instrument Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju
Europejski Fundusz Rozwoju
Europejski Instrument na Rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie
Europejski…
… oraz generalnie wspiera działalność i prace Agencji.
EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH- EUROPEJSKA DYPLOMACJA
Jest to organ UE powołany Traktatem lizbońskim, została zaprojektowana do działania w obszarze WPZiB UE. Podstawa prawna- art.13 Traktatu z Lizbony, ustęp 3. Dokumentem precyzującym status Europejskiej Dyplomacji, jak również jej charakter, zakres działania, zadania, strukturę, kwestie personalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz