Współczesny wzorzec osobowy nauczyciela

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4074
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesny wzorzec osobowy nauczyciela - strona 1

Fragment notatki:W treści dokumentu autor stara się jak najdokładniej przeanalizować wymagania które stawia obecnie świat pracownikom wychowawczym. W pracy poruszono również temat niezbędnych umiejętności i cech dobrego nauczyciela, którego zainteresowania i osobowość, a nie skończone szkoły predestynują do efektywnej pracy w zawodzie. W notatce pojawiają się odniesienia do prac takich autorów jak: J.Szempruch, J.Delors, M.R.Radwiłowiczowie, S.Kawula, B. Żechowska, Cz. Barański.

Współczesny wzorzec osobowy nauczyciela
Pytanie, jaki powinien być nauczyciel, jakim warunkom ma odpowiadać jego osobowość od dawna towarzyszy refleksji pedagogicznej. W bogatej literaturze można odnaleźć liczne próby poszukiwania idealnego wizerunku nauczyciela (A.Nowak 1996).
Powszechnie uważa się, że pożądane zmiany w oświacie, a przede wszystkim podnoszenie poziomu kształcenia w szkole, zależą od nauczycieli. Restrukturyzacja placówek oświatowych, opracowanie nowych centralnych, regionalnych czy szkolnych programów nauczania oraz doskonalenie metod oceny szkolnej przyniosą spodziewane efekty pod warunkiem, że uwzględnione zostaną w nich rola i znaczenie nauczyciela. Nauczyciel nie tylko „realizuje” program nauczania, on go także tworzy, adaptuje, rozwija, rozszerza i interpretuje. Zasadniczym hasłem współczesnej edukacji jest: rozumieć świat - kierować sobą (J.Szempruch,2001).
Postuluje się, aby edukację oprzeć na czterech filarach, jakie stanowią: uczenie sposobów zdobywania wiedzy, uczenie do działania, uczenie harmonijnego współżycia, uczenie do bycia. Celem nadrzędnym tak rozumianej edukacji jest odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kreatywnego potencjału jednostki (J.Delors, 1998,s.85-98).
Nowoczesny nauczyciel powinien ułatwiać poznawanie i przedstawiać złożoność realnego świata. Oddziaływanie nań możliwe jest przez rozwijanie uczenia się innowacyjnego. Praca nauczyciela nie polega bowiem tylko na przekazie wiadomości, lecz na tworzeniu sytuacji problemowych w powiązaniu z określonym kontekstem i stymulowaniu twórczych postaw edukacyjnych uczniów. Nauczyciel powinien więc dysponować różnorodnymi umiejętnościami składającymi się na jego własne kompetencje kreatywności, jego zdolność do tworzenia czegoś nowego i oryginalnego oraz powinien umieć rozwijać pewne potencjalne dyspozycje do twórczości u swoich uczniów. W XXI wieku rośnie więc zapotrzebowanie na nauczycielską twórczość i inicjatywę, umiejętność myślenia i działania w skali całej szkoły (J.Szempruch, 2001).
M.R.Radwiłowiczowie (1981,s.38-39). model ogólny nauczyciela dzieci klas początkowych rozumieją jako „dynamiczny układ powiązanych ze sobą strukturalnie, pozytywnych cech osobowościowych, w tym instrumentalnych, wsparty odpowiednio rozległą i pogłębioną wiedzą rzeczową i psychopedagogiczną, niezbędny do pewnego stopnia w pracy każdego nauczyciela, ale przede wszystkim dla pracy z dziećmi na pierwszym szczeblu nauczania” Współczesne ujęcie wzorca osobowego nauczyciela jest konsekwencją wielu zmian i przeobrażeń w systemie oświaty i wychowania. Zmieniająca się nieustannie rzeczywistość szkolna, nowe potrzeby i dążenia, ewolucja celów, ideałów, dążność do podmiotowości - niesie ze sobą inne niż dotąd wyobrażenie co do nauczyciela - osoby kierującej procesem „formowania” współczesnego człowieka. Nowe czasy stwarzają warunki do kształtowania nowoczesnej osobowości nauczyciela, która łączy cenione, tradycyjne właściwości osobowościowe z wartościami i możliwościami, które otworzyła przed nim cywilizacja współc

(…)

…, dostosowywanie pracy dydaktycznej i wychowawczej do jego możliwości, wymaga przede wszystkim nauczyciela wykształconego psychologicznie i pedagogicznie, który chce i potrafi korzystać z postępów tej wiedzy. S.Kawula (1992, s.14) pisze, że być dobrym nauczycielem znaczy: „współpracować ze środowiskiem uczniów i na rzecz tego środowiska, wyrabiać korzystne motywy kształcenia i samowychowania uczniów, zaszczepiać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz