Wprowadzenie do polityk europejskich

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 1 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 2 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityk europejskich
10.01.2013
Temat: POLITYKA KULTURALNA
On woli powiedzenie polityka dotycząca kultury….
To, że kultura powinna znaleźć się w obszarze zainteresowania Wspólnot odnajdujemy już na samym początku czyli „gdzieś tam” w myśli Schumana. Jego idea głosiła, że nie da się zbudować całości nowego bytu politycznego bez świadomości historycznej, związków ideowych itd. Dla powodzenia integracji kluczowe znaczenie ma zaangażowanie w obszar niemożliwy do unifikacji (czyli kulturę) Nie chodzi o ujednolicenie. Europa powinna być wspólnotą różnorodnych narodów ale powinna wykreować na nich jedność. Kultura od początku była tworem „kłopotliwym” Źródła polityki kulturalnej
Traktat o EWG jednak trzeba się tego dopatrywać. Kiedy patrzymy na preambułę mamy cele stricte ekonomiczne, ale kultura też się tam znajduje
Art. 36 TWE (30TWE) kultura znajduje się tu jako czynnik negatywny. Kultura zabezpieczaniem przed nadmiernym ujednoliceniem. Takie pojmowanie było głównym nurtem w dziedzinie polityki do Maastricht.
„ Postanowienia artykułów [odnośnie przepływu towarów] nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych uzasadnionych względami […] ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej” Do Maastricht brak pozytywnych regulacji
` 63 pierwsza rezolucja PE na temat współpracy kulturalnej
'74 rezolucje PE na temat kultury europejskiej `77 pierwszy komunikat poświęcony sferom kultury
Kultura jako jedne z aspektów omawianych w raporcie z działalności KE
'83 pojawia się pojęcie „współpraca kulturalna”
'84 pojawia się Rada Ministrów do spraw Kultury
'86 Dyrekcja Generalna do spraw informacji „dostaje” również kulturę '88 Stały komitet przy Radzie do spraw Kultury
'85 Europejska Stolica Kultury - pierwsza inicjatywa kulturalna
Dlaczego ktoś się zajął kulturą skoro nie była to sprawa EWG? Dlaczego tak późno?
Trzeba pamiętać, że sprawa kultury jest dość kłopotliwa. Jak tą kulturę zdefiniować? Czy można ją odróżnić od kultury narodowej itd. Kultura jest wrażliwym obszarem integracji. Dlatego bardzo delikatnie podchodzi się do jej tematu.
Państwa mają różne tradycje odnoszenia się do kultury. We Francji np. jest ona bardzo ważna. W Wielkiej Brytanii dla odmiany, państwo w ogóle w to nie ingeruje, to sprawa prywatna.

(…)

…] ta polityka wyjściowo wymagała jednomyślności. W tym artykule w Maastricht mamy jak widać zmianę. Glosowanie większościowe wystarczy. „1. Unia przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.
2. Działanie Unii zmierza do zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach:
— pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich,
— zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim,
— niehandlowej wymiany kulturalnej,
— twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym.
3. Unia i Państwa Członkowskie…
… wzrostu naszej innowacyjności i konkurencyjności) - wspieranie powiązań między kulturą a edukacją. Zacieśnianie związków między kulturą a biznesem. Wspieranie środowiska wspierającego rozwój inicjatyw kulturalnych. Propagowanie kultury jako elementu stosunków międzynarodowych - włączenie kwestii kulturalnych do obszaru polityki rozwojowej. Instytucje kultury w państwach członkowskich mają nawiązywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz