Wprowadzenie do materiałoznastwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do materiałoznastwa - strona 1 Wprowadzenie do materiałoznastwa - strona 2

Fragment notatki:


1.  Wstęp  1.1. Historyczny rozwój materiałów  Człowiek od zarania dziejów wykorzystywał, a z czasem przetwarzał, materiały dla zdobycia  pożywienia, zwiększenia swego bezpieczeństwa i zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu  życia. Śledząc dzieje cywilizacji ludzkiej można dojść do przekonania, że o jej rozwoju decyduje  w dużej mierze rozwój materiałów i towarzyszący temu rozwój sił wytwórczych. Świadczy o  tym niewątpliwie między innymi nazwanie różnych okresów w dziejach ludzkości od  materiałów decydujących wówczas o warunkach życia, np. epoki: kamienia, brązu, żelaza.  Również wdrożenie różnych wynalazków stało się możliwe dopiero po udostępnieniu  odpowiednich materiałów. Przykładowo już w notatkach Leonardo da Vinci z piętnastego wieku  znaleziono szkic helikoptera, lecz śmigłowiec wyprodukowano dopiero w latach czterdziestych  dwudziestego wieku. Statki kosmiczne dawno opisano w literaturze, a niezbędnych obliczeń  dokonano już w pierwszym dziesięcioleciu dwudziestego wieku, gdy pierwszy sztuczny satelita  Ziemi wystartował z sukcesem dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, a pierwszy prom  kosmiczny w latach siedemdziesiątych tego wieku.    1.2. Materiały konstrukcyjne  Metaloznawstwo jest nauką o budowie, właściwościach i metodach badań metalicznych  materiałów konstrukcyjnych, tzn. używanych do produkcji maszyn, urządzeń i konstrukcji.  Zadaniem tej dziedziny wiedzy technicznej jest określanie wpływu zmiany warunków  zewnętrznych, w tym również wywołanej procesami technologicznymi, na budowę tworzywa  oraz ustalanie zależności pomiędzy składem i budową tworzywa a jego właściwościami.  Zrozumienie tych zależności wymaga znajomości elementarnych mikroprocesów zachodzących  w materiale pod wpływem zmian temperatury, obciążenia i innych czynników zewnętrznych.  Zdefiniowanie pojęcia struktury (budowy) materiału zależy od przyjętej skali obserwacji.  W skali podmikroskopowej (atomowej) rozpatruje się  strukturę krystaliczną ,  tj. przestrzenny  rozkład cząstek materii (atomów, jonów, cząsteczek), typ i symetrię sieci przestrzennej, rozkład  cząstek materii w komórce zasadniczej, jej wymiary wreszcie. Współczesne metody  eksperymentalne w zasadzie nie umożliwiają bezpośredniej obserwacji poszczególnych atomów,  a tylko pewnych ich zgrupowań (np. strefy G P). Jednak pośrednio metodami dyfrakcji  rentgenowskiej lub elektronowej wymienione cechy struktury krystalicznej można określić i  zmierzyć ze znaczną dokładnością.  W skali mikroskopowej rozpatruje się  podstrukturę ,  tj. strukturę rzeczywistą kryształu albo  ziarna. Struktura rzeczywista obejmuje granice, orientację i rozmiary bloków oraz defekty  struktury krystalicznej. Bezpośrednią obserwację podstruktury, zwłaszcza granic  wąskokątowych lub dyslokacji, umożliwia mikroskopia elektronowa z wykorzystaniem techniki 

(…)

… decydują o niezawodności i trwałości konstrukcji.
Przez właściwości technologiczne rozumie się podatność materiału do określonych technik
wytwarzania, jak odlewanie (lejność), spawanie (spawalność), obróbka plastyczna (ciągliwość,
tłoczność), obróbka skrawaniem (skrawalność), obróbka cieplna (hartowność) itp. Właściwości
te, przy uwzględnieniu wielkości produkcji, decydują o wyborze optymalnej technologii, a w
połączeniu z ceną materiału o koszcie konstrukcji.
Specjalne właściwości fizyczne, np. temperatura topnienia, rozszerzalność cieplna,
przenikalność magnetyczna itp., czy chemiczne, np. odporność na utlenianie w wysokiej
temperaturze, odporność na działanie określonej substancji chemicznej itp., w konkretnych
przypadkach przesądzają wybór materiału, usuwając na dalszy plan właściwości mechaniczne…
…, w których działa wiązanie kowalencyjne (w obrębie makrocząsteczek) i
siły Van der Waalsa (między makrocząsteczkami).
Materiały metaliczne, tj. metale techniczne i ich stopy, należą do grupy tworzyw
krystalicznych. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i
plastycznymi, dobrą przewodnością elektryczną i cieplną oraz zróżnicowaną odpornością na
korozję. Odznaczają się na ogół dobrymi…
… w określonych warunkach zewnętrznych (temperatura,
ciśnienie). Zmiana tych warunków może wywołać w materiale przemianę fazową i w
konsekwencji zmianę struktury, a więc i właściwości. Analogiczny skutek można uzyskać
poddając materiał odpowiednim procesom technologicznym; w tym zakresie szczególnie
efektywne są obróbka plastyczna i obróbka cieplna.
Do cech materiału o szczególnym znaczeniu użytkowym należą właściwości mechaniczne.
2
JW
Rozumie się przez nie zespół cech (granica sprężystości, wytrzymałość, twardość)
określających wytrzymałość oraz (granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie, udarność)
charakteryzujących plastyczność materiału. Spośród nich najczęściej wytrzymałość albo granica
plastyczności są podstawą obliczeń podczas projektowania. Decydując o wymiarach przekroju
elementów, niezbędnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz