Wprowadzenie do antropomotoryki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 5530
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do antropomotoryki - strona 1

Fragment notatki:

pdf zajmuje 18 stron i zawiera materiały z przedmiotu antropomotoryka, który wykłada prof. dr hab. Vladymir Lyakh na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Notatka zawiera zagadnienia takie jak: miejsce antropomotoryki w przestrzeni nauk kultury fizycznej, metody i techniki badawcze, historia antropomotoryki w Polsce i kierunki badań, zdolności motoryczne i predyspozycje, klasyfikacja zdolności motorycznych, 4 typy zdolności motoryczności, predyspozycje morfologiczno-strukturalne, predyspozycje energetyczne, zdolności siłowe, zdolności szybkościowe, koordynacyjne zdolności motorycznyczne (informacyjne), kryteria i metody do oceny zdolności motorycznych, testy zdolności motorycznej (metody oceny KZM) oraz zdolności koordynacyjne.

Dodatkowo wyjaśnia: genetyczne uwarunkowania motoryczności człowieka: wpływ czynników dziedzicznych na rozwój motoryczności człowieka można badać za pomocą 3 podstawowych metod, wpływ czynników genetycznych na rozwój zdolności motorycznych w zależności od wieku, płci i treningu, środowiskowe uwarunkowania motoryczności ludzkiej,
aktywność ruchowa – charakterystyka, metody pomiaru, znaczenie i normy: aktywność ruchowa i jej normy dzieci w wieku szkolnym, metody pomiaru aktywności fizycznej, aktywność fizyczna w optymalizacji masy i składu ciała oraz uczenie się i nauczanie czynności ruchowych.


Literatura: 
1. Szopa J., Mleczko E., Żak S. Podstawy Antropomotoryki. Kraków, 1999. 2. Osioski W. Antropomotoryka. Poznao, 2000. Wyd. II 2003.  3. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych.. Katowice 2002. Wyd. II 2003. 4. Ljach W, Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów. Warszawa 2003.   Wprowadzenie do Antropomotoryki Motoryka człowieka jest sumą możliwości ruchowych i przejawów działalności człowieka. Naukę, która bada motorykę człowieka nazywamy antropomotoryką.  Przedmiotem Antropomotoryki jest ruch pojmowany jako czynnośd motoryczna.  Główne zadania Antropomotoryki   
  zbadanie i wyjaśnienie ruchu w jego zewnętrznie dostrzegalnych przejawach   zbadanie i wyjaśnienie leżących u podstaw ruchu mechanizmów i procesów 
wewnątrz organizmu, warunkujących skutecznośd ich przebiegu 
 Znaczenie terminu motorycznośd 
  w węższym sensie własności strukturalne i funkcjonalne aparatu ruchu   w szerszym sensie aparat ruchu i ogół zjawisk towarzyszących ruchowi 
 Pochodzenie nazwy Antropomotoryka pierwszy człon „antropo” – lidzki, pochodzi z języka greckiego od „Atropos” – człowiek drugi człon „motoryka”, źródłosłowy łacioskie od „motio”, „motus” – ruch, „motor” – ten kto porusza  Przedmiot badao Antropomotoryki 
  według prof. Szopy zakres penetracji badawczej Antropomotoryki został określony 
jako „dziedzina wiedzy, która bada stan i rozwój motoryki człowieka, prawidłowości jej powstania i rozwoju w zależności od rozwoju nauki, kultury a przede wszystkim kultury fizycznej”. 
  określenie zaczerpnięte z pozycji „Kinathropometry”; kinatropometria jest 
stosunkowo nowym terminem chociaż obszar tematyczny do którego się odnosi ma bogatą historię. 
 3 koncepcje Antropomotoryki:  Pedagogiczno-normatywne – ukierunkowane na określenie istotnych cech ruchu i właściwości motorycznych, ich analizę i ocenę, określenie zasad i optymalnego wykonania ruchów, uczenia się motorycznego itp.  Cybernetyczno-systemowe – ujmujące motorycznośd człowieka jako swoisty system przetwarzania informacji.  Integracy

(…)

…. Zastępuje nie tylko mechanizmy dziedziczności lecz i
zmiany materiału dziedzicznego pod wpływem tak odziedziczalności jak i środowiska.
Odziedziczalnośd – właściwości organizmu zapewniające kontynuację materialną i
funkcjonalną między pokoleniami, warunkującą też specyficzny charakter rozw. ind. w
określonych war. środ.
Odziedziczalnośd to stosunek wariacji gen. do całkowitej fenotypowej wariacji danej cechy.
Całkowita wariacja cechy składa się z wariacji genetycznej i środowiskowej:
Vt = Vg + Ve, gdzie:
Vt – całkowita wariacja
Vg – genetyczna wariacja
Ve – środowiskowa wariacja
10
Wpływ czynników dziedzicznych na rozwój motoryczności
człowieka można badać za pomocą 3 podstawowych metod:
1. Badania podobieostw rodzinnych (genealogia)
a) wybitnych sportowców
b) określenie statystycznych związków współczynnika korelacji między wskaźnikami
określonych zdoln. motorycznych (np. siły) rodziców i ich dzieci
2. Metoda bliźniąt opiera się na założeniu, że wielkośd wariacji danej cechy u bliźniąt
monozygotycznych (MZ) jest równa wariacji środowiskowej (mają one bowiem
jednakowe genotypy), zaś wariacja u bliźniąt DZ jest sumą wariacji gen. i środ., a
więc:
h2 =
albo h2 =
3. Określenie tzw. longitudinalnej (długotrwałej – kilka lat) stabilności rozwojowej, a
więc utrzymanie się (lub nie) danej cechy osobnika na określonym poziomi w toku
rozwoju.
W genetyce najbardziej rozpowszechniony jest tzw. wskaźnik odziedziczalności h2 =
, gdzie jest to iloraz wariacji genetycznej do całkowitej. Oznacza więc ona %
zmienności jaki wynika ze zróżnicowania gen. w stosunku do całego zakresu
zmienności. Wzory określania h2…
… niekwasomlekowej
2. j.w. kwasomlekowej
3. zdol. szybkiej mobilizacji mięśnia
Najważniejsze predyspozycje:


proporcje włókien mm
zapas fosfokreatyny
6
sprawnośd układów enzymatycznych rozpadu fosfokreatyny i glikolizy beztlenowej
(MMA)
inerwacja
czas reakcji i częstotliwośd (koord. nerw.mięśn.)
proporcje dźwigni kostnych
Efekty motoryczne, w których przejawiają się zdoln. szybkościowe: skoki, rzuty…
… motorycznych działao wyjaśnia się jako
skomplikowane, wzajemne współdziałanie kojarzeniowych i ruchów pól ze zwojami
podstawy, móżdżkiem i wzgórzem. Struktury te odgrywają główną rolę w określeniu
koncepcji, planowaniu, realizacji i korekty programów ruchu. Istotne są także funkcje układu
receptorów (inicjowanie i korelacja) oraz efektorów (realizacja).
2. Predyspozycje psychicznie – komponenty regulacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz