Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej  - strona 1 Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej  - strona 2 Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej  - strona 3

Fragment notatki:


Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej Brak siedziby CEFTA stanowi wielostronną formę liberalizacji wymiany handlowej, obejmującą siedem krajów: Bułgarię, Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Współpraca realizowana jest na podstawie ustaleń zawartych w umowie międzynarodowej oraz postanowień zapadających podczas posiedzeń szefów państw, rządów oraz ministrów spraw zagranicznych. CEFTA nie posiada siedziby. Depozytariuszem umowy jest Polska.
Organy CEFTA nie ma struktury instytucjonalnej. Tworząc tę organizację starano się o takie rozwiązania, które uniemożliwiłyby powstanie następnej biurokratycznej organizacji, ograniczającej działania jej członków. Koncepcja ta przetrwała, chociaż usiłowano stworzyć sekretariat ugrupowania w Bratysławie. Jedyną jego strukturą formalną jest Wspólny Komitet. Podczas posiedzenia Komitetu w Budapeszcie w czerwcu 1999 r. powołano Komisję do spraw rolnych. Jej zadaniem jest wyjaśnienie trudności, jakie powstają w efekcie liberalizacji handlu towarami rolnymi i żywnością.
Geneza Powstanie strefy wolnego handlu w krajach Europy Środkowej było stymulowane przez Zbigniewa Brzezińskiego oraz kraje Wspólnot Europejskich (co odczuwalne było zwłaszcza w ostatniej fazie negocjowania Układów Europejskich z pierwszymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej). 3 stycznia 1990 r. Z. Brzeziński zasugerował nawet utworzenie federacji polsko-czechosłowackiej. Wśród krajów regionu najbardziej zainteresowana współpracą regionalną była Polska, która z dużym zainteresowaniem odniosła się do tej inicjatywy. Natomiast Węgry i Czechy początkowo były dość sceptyczne. Węgry poszukiwały kontaktów raczej z Austria niż z Polską, natomiast Czechy preferowały stosunki z Niemcami.
W styczniu 1990 r. wicepremier Węgier Peter Medggess zaproponował utworzenie „zintegrowanej grupy gospodarczej” przez trzy kraje zmierzające do gospodarki rynkowej: Czechosłowację, Polskę i Węgry. Polska nie wystąpiła z inicjatywą tworzenia strefy wolnego handlu, obawiając się negatywnej oceny takiej inicjatywy przez dużo mniejsze od niej kraje. Jej znaczenie w procesie tworzenia CEFTA wynika stąd, że zainicjowała procedurę likwidacji RWPG i poszukiwała rozwiązań stymulujących integrację i liberalizację w regionie, opartą nie na politycznych dyrektywach, ale na zasadach rynkowych. Rozwiązanie RWPG nastąpiło 90 dni po podpisaniu protokołu budapesztańskiego z 28 stycznia 1991 r. o rozwiązaniu tej organizacji.
Początkowa ogólna niechęć wobec nowej inicjatywy integracji regionalnej zasadniczo wynikała z dwóch przyczyn. Z jednej strony zainteresowane kraje wyniosły złe doświadczenia ze współpracy rozwijanej przed rokiem 1989. Z drugiej strony uważały, że wiązanie się z Polska, której gospodarkę oceniano jako najbardziej zdestabilizowaną w regionie, nie może przynieść pozytywnych impulsów dla ich gospodarek. Dla Polski argumentem za tworzeniem strefy było przede wszystkim to, że wszystkie kraje w regionie, liberalizując swoje gospodarki wobec rynku krajów członkowskich Wspólnot Europejskich, nie powinny liberalizować między sobą wzajemnych stosunków wyłącznie na podstawie rozwiązań globalnych (GATT/WTO) oraz bilateralnych.


(…)

… się swobodnym przepływem kapitału i odpowiednimi przyszłymi strukturami finansowymi”. W tej ostatniej sprawie chodziło o powołanie środkowoeuropejskiego banku, który zająłby się rozliczaniem rosnących obrotów towarowych, obsługą finansową wspólnych inwestycji, ułatwianiem przepływów kapitałowych oraz współpraca z europejskimi i światowymi instytucjami finansowymi, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju…
… lutego 1992 r. objęta klauzulą największego uprzywilejowania (KNU);
2) stawki uzgodnione w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych w ramach GATT będą przyjęte jako stawki podstawowe. Odnosi się to do stawek wynegocjowanych w ramach Rundy Urugwajskiej GATT, powołującej do życia Światową Organizację Handlu (WTO);
3) CEFTA będzie stosować Zharmonizowany System Oznaczania i Kodo­wania Towarów - HS…
…. - Chorwacja i Macedonia. Poznański szczyt CEFTA ustalił kryteria przyjmowania nowych członków. Musza oni mieć zawarte umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejska, być członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz uzyskać akceptację sygnatariuszy CEFTA. Kryteria te zostały ujęte w Porozumieniu Uzupełniającym do CEFTA podpisanym przez Wspólny Komitet 11 września 1995 r. Na mocy tego Porozumienia umowy…
… w regionie. Polskę plasował w ugrupowaniu bałtyckim, natomiast Czechosłowację w strefie dunajsko-adriatyckiej. Ponadto przeciw zbliżeniu z Polską przemawiały jeszcze dwa wydarzenia z historii wzajemnych stosunków, które na ówczesnym etapie nie zostały zatarte powstaniem wspólnych interesów: zajęcie przez Polskę Zaolzia w 1938 r. oraz udział polskiego wojska w interwencji Układu Warszawskiego
… w 1997 r.;
3) lista C wylicza towary wrażliwe (wyroby hutnicze, tekstylia, elektronikę, produkty motoryzacyjne), które miały być objęte najwolniejszą liberalizacją. Ustalony na rok 1995 poziom w wysokości 10% miał stopniowo spadać do 5% w 2001 r.;
4) odrębne regulacje liberalizacyjne zastosowano wobec polskiego rynku motoryzacyjnego, począwszy od 35% cła w 1994 r. do 5 punktów procentowych w 2001 r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz