Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 8260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa - strona 1 Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa - strona 2 Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot opodatkowania jest zatem bezpośrednio związany ze źródłem podatku. Są to podatki, które nie mogą być przerzucane lub według zamiaru ustawodawcy nie powinny być przerzucane Do podatków bezpośrednich zalicza się: podatki dochodowe, podatki majątkowe, niektóre podatki przychodowe.
Przedmiotem podatku dochodowego jest osiąganie dochodu rozumianego jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. W polskim systemie podatkowym w grupie podatków dochodowych można wyróżnić podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podatnikami podatku od osób prawnych (obciążający zarówno podmioty sektora gosp. Państwowej jaki i prywatnej) są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej. Osobami prawnymi są jednostki organizacyjne, będące samodzielnymi podmiotami, mającymi własne prawa i obowiązki, własny majątek i same ponoszące odpowiedzialność majątkową za swoje działania. Osobowość prawną jednostki uzyskują bezpośrednio z mocy ustawy lub po dokonaniu wpisu do właściwego rejestru (np. rejestru przedsiębiorstw państwowych, rejestru spółdzielni, rejestru handlowego).
Przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty lub przychód.
Jeżeli w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów przez podatnika były wyższe od osiągniętych przychodów, podatnik poniósł stratę. Podatnik ma prawo do jej pokrywania w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
Do kosztów uzyskania przychodów są zaliczane wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz koszty funkcjonowania osoby prawnej, z wyjątkiem wymienionych w ustawie jako koszty niepotrącalne. Przychód jest również przedmiotem podatku dochodowego w odniesieniu do dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma charakter procentowy, proporcjonalny. Istotną rolę w stymulowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorstw mogą odegrać ulgi inwestycyjne. Regulowały to ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych Ulgi inwestycyjne dawały możliwość od­liczenia od dochodu do opodatkowania całości lub części wydatków inwestycyjnych. Prawo do ulg inwestycyjnych przysługiwało podatnikom osiągającym odpowiednią "rentowność podatkową", którą mierzy się jako relację uzyskanego dochodu do przychodów. Oprócz wymogu uzyskania określonej "rentowności podatkowej" konieczne było spełnienie jeszcze trzech innych warunków. Po pierwsze, podatnik nie korzystał z innych ulg lub zwolnień przedmiotowych. Po drugie, u podatnika nie mogły wystąpić zaległe oraz wymagalne zobowiązania z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne przekraczające odrębnie z każdego tytułu odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnego podatku. Po trzecie, wydatki inwestycyjne musiały być udokumentowane, np. fakturą VAT lub rachunkiem uproszczonym, dowodem odprawy celnej lub dowodem przekazania należności.


(…)

… stanowić dla nich znaczącą kwotę. Z punktu widzenia tempa rozwoju przedsiębiorstwa niekorzystne są częste zmiany tytułów do ulg, zmiany ich konstrukcji czy kwot ulg. Podatek od towarów i usług oraz sposób jego funkcjonowania
Istota podatku od towarów i usług polega na możliwości odliczenia od podatku należnego w danej fazie obrotu podatku naliczonego w fazie poprzedniej.
Podatek należny jest podatkiem, który obciąża sprzedaż towarów i usług. Podmiotami podatku od towarów i usług są osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wykonują czynności będące przedmiotem opodatkowania.
W podatku od towarów i usług występują trzy stawki stałe o charakterze procentowym. Podstawowa stawka wynosi 22%, obniżona 7% i stawka zerowa (0%). Stawka podstawowa obowiązuje…
dochodów budżetowi państwa. Rola cła w funkcji gospodarczej sprowadza się do tego, że może ona służyć jako instrument określonej polityki gospodarczej państwa. Za pomocą ceł można oddziaływać na podmioty gospodarcze w celu wy­wołania pożądanych przez państwo działań tych podmiotów Wysokość cła, ustala się przez zastosowanie stawki celnej do wartości celnej towaru, którą jest wartość transakcyjna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz