Wolność przemieszczania się i paszporty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolność przemieszczania się i paszporty - strona 1

Fragment notatki:

Wolność przemieszczania się w prawie międzynarodowym Powszechna Dekl. Praw Człowieka, art.13. - Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa.
Każdy człowiek ma prawo do opuszczania jakiegokolwiek kraju, łącznie ze swym własnym, i do powrotu do swojego kraju. EKPW, protokół IV, art.4.- Każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek kraj, w tym swój własny. Ograniczyć może to tylko ustawa i tylko w przypadkach niezbędnych do ochrony bezpieczeństwa państwowego i publicznego, zapobiegania przestępczości, ochrony zdrowia i moralności w demokratycznym państwie. „ Pakt Obywatelski” - jak wyżej Wolność przemieszczania się w Konstytucji RP Art.52. 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. 2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie . 4. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju. 5. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą , może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Pojęcie paszportu i jego funkcje Art. 4.  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.
Dokument paszportowy - nazwa zbiorcza Paszport - dokument podróży wydawany obywatelowi przez uprawniony organ państwa zgodnie z procedurą przyjętą w prawie wewnętrznym, uprawniający do wyjazdu za granicę i powrotu do kraju. Funkcje:
- dokument tożsamości właściciela
- dokument poświadczający obywatelstwo
- dokument stanowiący świadectwo prawa państwa, które go wydało, do opieki dyplomatycznej nad osobą legitymującą się takim paszportem Rodzaje dokumentów paszportowych i ich krótka charakterystyka Zwykły Dyplomatyczny Służbowy MSZ Tymczasowy Paszport dyplomatyczny Art. 25.  W paszporcie dyplomatycznym zamieszcza się dodatkowo stopień dyplomatyczny, funkcję, stanowisko lub tytuł posiadacza paszportu. Art. 26.  1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:    1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;    2)   Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu;    3)   Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu;    4)   Prezes i Wiceprezesi Rady Ministrów;

(…)

… dyplomatycznego lub paszportu służbowego MSZ również obywatelom polskim innym niż wskazanym w art. 26-28.
Art.34.,7.
Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Art. 28. 1. Paszport służbowy MSZ przysługuje członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.
2. Paszport służbowy MSZ przysługuje…
… minister właściwy do spraw zagranicznych.
2. Paszporty, o których mowa w ust. 1, mogą być, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, unieważnione za granicą przez konsula.
Forma i treść paszportu
Art. 18. 1. W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:
  1)   nazwisko;
  2)   imię (imiona);
  3)   datę i miejsce urodzenia;
  4)   obywatelstwo;
  5)   płeć;
  6)   wizerunek twarzy…
…, Sekretarze i Podsekretarze Stanu;
  6)   posłowie i senatorowie;
  7)   posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Paszporty dyplomatyczne otrzymują także małżonkowie osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-5, jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami kraju.
Art. 27. 1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz