Prawo administracyjne - ćwiczenia 19.12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia  19.12 - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia  19.12 - strona 2 Prawo administracyjne - ćwiczenia  19.12 - strona 3

Fragment notatki:

19.12.2012
Zmiana imion i nazwisk
- należą do dóbr osobistych człowieka
- podlegają szczególnej ochronie cywilnoprawnej
- powinny być stabilne
+ ustawa z dn. 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska
- ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach imienia i nazwiska
zmiana imienia
- dziecko, które jest przysposabiane (Kodeks rodzinny i opiekuńczy)
- zawsze na wniosek osoby zainteresowanej
* zmiana na inne imię
* zmiana pisowni imienia
zmian nazwiska
- wstąpienie w zw. małżeński
- przysposobienie dziecka
- na wniosek osoby zainteresowanej
- może dot. nazwiska rodowego i tego, którego nosimy aktualnie
* zmiana na inne nazwisko
* zmiana pisowni nazwiska
* zmiana na formę właściwą dla płci
- następuje w drodze decyzji administracyjnej
- wydaje ją kierownik USC lub jego zastępcę
- rozpatrzenie wniosku w terminie miesiąca (ew. w bardzo skomplikowanych sprawach 2 mies.)
- odwołanie do wojewody
- opłata 37zł
- nadzór zwierzchni sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych
Ograniczenia:
- `ważne powody' - tzn. ważne dla strony z racjonalnego punktu widzenia
- najwyżej dwa imiona
- max. nazwisko dwuczłonowe
Ewidencja ludności, dowody osobiste
+ ustawa z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności dowodach osobistych
- od 1.01.2015 (wejście w życie) + ustawa z dn. 24.09.2010 o ewidencji ludności + ustawa z dn. 6.08.2010 0 dowodach osobistych
www.sejsmometr.pl
Ewidencja ludności - zespół działań podejmowanych w ramach administracji publicznej nakierowanych na rejestrację danych o osobach fizycznych.
zbiory mendulkowe zbiory pesel
921129 - data ur.
101 - liczba porządkowa
6 - płeć (K-nieparzyste; M-parzyste)
4 - liczba kontrolna
PESEL
- nadaje go minister właściwy ds. wewnętrznych na wniosek organu gminy
- czynność materialnotechniczna
- nadawany osobom fizycznym
- stały symbol numeryczny (wyjątek: zmiana płci wymaga zmiany numeru PESEL)
Dowód osobisty
- stwierdzają tożsamość osoby
- poświadczają obywatelstwo polskie
- uprawniający obywateli polskich do przekraczania granic m. in. państwo członkowskich UE
* dowód
* paszport
* książeczka żeglarska


(…)


- bez chipu
- art. 23 (katalog sytuacji) - ustawa
Paszport dyplomatyczny
- wydaje go minister właściwy ds. zagranicznych
- prezydent
- marszałek i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu
- PRM i wicePRM
- ministrowie sekretarze i podsekretarze stanu
- posłowie i senatorowie
- posłowie do Parlamentu Europejskiego
- osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny
- max. 10 lat ważności
- forma z chipem
- nieopłatne
Wydanie:
- złożenie wniosku (dziecko, czy osoba ubezwłasnowolniona muszą być obecne przy składaniu wniosku)  przedłożenie dokumentów  pobieranie danych biometrycznych (wyjątek: poniżej 6 roku życia; osoby, które nie mogą z powodów fizycznych)

… rok życia + czasem od 15 roku życia (pozostaje w stosunku pracy; nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje; nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką)
- ważność dowodu: * 10 lat - gdy mamy ukończone 18 lat
* 5 lat - gdy nie ukończyliśmy 18 lat
* czas nieoznaczony - gdy ukończyliśmy 65 lat (na wniosek)
- miejsce złożenia wniosku: m. st. Warszawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz