Własność lokali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność lokali - strona 1 Własność lokali - strona 2 Własność lokali - strona 3

Fragment notatki:

WŁASNOŚĆ LOKALI
Pojęcie własności lokali i rozwój ustawodawstwa
na przeszkodzie realizacji koncepcji odrębnej własności lokali stała zasada superficies solo cedit, dlatego konieczne było dokonanie w niej wyłomu  koncepcja „odrębnej własności lokali” zakłada, że lokal, który wg zasad ogólnych stanowi część składową nieruchomości gruntowej, zostaje z tego reżimu wyłączony i staje się oddzielną nieruchomością;
historia → rozp. Prezydenta RP o własności lokali z 1934 r, → uchylone przez kc z 1964 → uchylone przez ustawę z 1994 r. o własności lokali
poprzednie unormowania:
tylko na cele mieszkalne;
określenie maksymalnej wielkości lokalu;
początkowo tylko w tzw. małych domach mieszkalnych (2-4 lokali) i musiało dot. wszystkich lokali;
nowela z 1990 - zniesiono ograniczenia, ale wiele niedociągnięć, min. pominięto zasady zarządzania wspólnymi sprawami, brak sankcji na „uciążliwego” sąsiada; unormowanie w kilku aktach, w sposób różny, w zależności czy chodziło o domy SP, gminy czy prywatne;
obecnie → krytykowana za niejasność, ale niesłusznie, gdyż posłużono się pojęciami znanymi;
Prawna regulacja odrębnej własności lokali
I. Przesłanki wyodrębnienia lokali
podstawowe założenie - daleko posunięta swoboda, dlatego:
przedmiotem odrębnej własności lokalu może być lokal o różnym prze­znaczeniu (też garaż, użytkowy, rekreacyjny);
nie ma znaczenia, czy lokal będzie przeznaczony na cele mieszkalne czy komercyjne;
dowolne rozmiary;
nie ma znaczenia rodzaj budynku (mały, czy wielo-mieszkaniowy);
nie musi obejmować wszystkich lokali w danym budynku;
dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności kilku lokali dla jednej osoby;
ograniczenie - może dot. tylko lokalu samodzielnego (wyodrębniony w obrębie budynku trwałymi ścianami), a samodzielność lokalu stwierdza właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, chyba że ustanawianie odrębnej własności jest w trybie sądowym, wtedy też na podstawie opinii biegłego;
II. Sposób ustanowienia odrębnej własności lokali
ustanowienie odrębnej własności lokali może być dokonane w drodze:
umowy → zawarta przez współwłaścicieli nieruchomości albo przez właściciela nieruchomości i osobę, która nabywa od niego lokal;
przesłanki ważności - akt notarialny oraz dokonanie wpisu w zakładanych dla nich księgach wieczystych;
powinna w szczególności określać:
rodzaj, położenie i rozmiar poszczególnych lokali;
wielkość udziałów;
jednostronnej czynności prawnej

(…)

…, w przypadku:
podzielenia działki na której stoi kilka budynków;
podzielenia działki, która ma cześć „zbędną” dla korzystania z budynku;
w przypadku nie wyodrębnienia wszystkich lokali, lokale te stanowią, obok wyodrębnionych lokali i nieruchomości wspólnej, osobną nieruchomość (tzw. złożona nieruchomość lokalowa);
IV. Użytkowanie wieczyste
poza prawem własności do gruntu, możliwe jest również prawo użytkowania wieczystego (ze względu na długotrwałość i stabilność) → wtedy właścicielom lokali przysługują udziały w tym prawie, przepisy o własności stosuje się odpowiednio;
V. Podmiotowość prawna
brak osobowości prawnej, ale ustawa konstruuje wspólnotę mieszkaniową (ogół właścicieli) jako tzw. ułomną osobę prawną → może nabywać prawa i zacią­gać zobowiązania, pozywać i być pozywana, a za zobowiązania dot…
… dla siebie, ale jeśli lokal ten jest przedmiotem prawa spółdzielczego podlega podwójnemu ograniczeniu:
s.m. nie może przenieść własności na inny podmiot, niż uprawniony;
podmiot uprawniony może żądać przeniesienia własności;
V. Swoistość spółdzielczego reżimu
nie występuje wspólnota mieszkaniowa → art. art. 27 ust. 3 u.s.m.;
VI. Zarząd nieruchomością wspólną
sprawuje s.m., niezależnie czy jest właścicielem…
… ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz inne postanowienia;
członek może zastrzec, że wraz z nim nabywają to prawo inne wskazane przez niego osoby;
forma pisemna ad solemnitatem;
w umowie o ustanowienie własności (akt notarialny) powinno być wymienione to zobowiązanie (art. 158 kc);
wraz podpisaniem umowy powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności (zwane „ekspektatywą odrębnej własności lokalu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz