Właściwości mechaniczne drewna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości mechaniczne drewna - wykład - strona 1 Właściwości mechaniczne drewna - wykład - strona 2 Właściwości mechaniczne drewna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Właściwości mechaniczne drewna
Uwagi wstępne
Ze względu na anizotropowość drewna, charakterystyki wytrzymałościowe określa się oddzielnie dla kierunku wzdłuż włókien, prostopadle do nich i ukośnie do nich. Uwzględnia się także kierunek poprzeczny, styczny i promieniowy w stosunku do słojów przekroju poprzecznego drzewa.
Rozrzuty wyników badań wytrzymałości drewna są spowodowane m. in. obec­nością naturalnych wad drewna, takich jak: sęki, zgnilizna twarda, otwory po owa­dach, skręt włókien, pęknięcia. Wytrzymałość drewna zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są: kierunek działania siły względem włókien, wilgot­ność drewna oraz rodzaj obciążenia. Od tych samych parametrów zależy współ­czynnik sprężystości drewna oraz wartość odkształcenia postaciowego.
Przy opisywaniu cech wytrzymałościowych drewna rozróżnia się wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, ścinanie i docisk miejscowy. Ponadto określa się wytrzy­małość doraźną, długotrwałą i zmęczeniową.
Na rys. 3.4 [3] pokazano wpływ wilgotności drewna na jego wytrzymałość. Największy wpływ mają zmiany wilgotności na wytrzymałość przy zginaniu i ścis­kaniu wzdłuż włókien. Wytrzymałość drewna zależy także od czasu trwania obcią­żenia. Natomiast na rys. 3.5 pokazano wpływ podwyższonej temperatury, dla różnej wilgotności drewna, na wytrzymałość drewna w innych stanach pracy elementu.
W tablicy 3-3 podano właściwości mechaniczne drewna krajowego przy wilgot­ności 15% [16], [17], [31]
Biorąc pod uwagę właściwości wytrzymałościowe drewna wprowadzono poję­cie Masy drewna oznaczając ją literą K (według normy PN-92/S-10082) [208] lub C i D (według normy PN-EN 338 [235], Określa się ją na podstawie wytrzymałości charakterystycznej drewna na zginanie w MPa przy wilgotności 15%. W następ­nych rozdziałach przedstawiono różne właściwości mechaniczne drewna w zależ­ności od jego klasy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz