Władza ustawodawcza - Sejm i Senat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza ustawodawcza - Sejm i Senat - strona 1 Władza ustawodawcza - Sejm i Senat - strona 2 Władza ustawodawcza - Sejm i Senat - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 9 (6.01.2010) WŁADZA USTAWODAWCZA - Sejm i Senat w systemie politycznym RP Zasada trójpodziału władzy wg Monteskiusza: władza ustawodawcza władza wykonawcza
władza sądownicza.
Parlament ja ko instytucja przedstawicielska: realizuje władzę ustawodawczą;
sprawuje rząd przedstawicielski, reprezentatywny naród bądź znaczna jego część ma możliwość za pośrednictwem okresowo wybieranych deputowanych sprawować władzę;
władza reprezentacyjna wg J. S. Mill' a funkcjonuje skutecznie, gdy:
społeczeństwo chce takiej władzy,
społeczeństwo dąży do jej utrzymania,
społeczeństwo wypełnia obowiązki nałożone na nie przez władzę.
Tradycyjne funkcje parlamentu: ustawodawcza — stanowienie aktów prawnych najwyższych w systemie prawa wewnętrznego;
kreacyjna — powoływanie oraz odwoływanie konstytucyjnych organów państwa oraz osób wchodzących w ich skład;
kontrolna — kontrola egzekutywy w systemie politycznym.
Rodzaje parlamentów: jednoizbowe - unikameral ne (np. w państwach skandynawskich z wyjątkiem Norwegii)
dwuizbowe - bi kameralne (występują w krajach federalnych):
bikameralizm symetryczny - wypracowywanie kompromisu przez obydwie izby (Szwajcaria) bikameralizm asymetryczny - władza ustawodawcza w izbie niższej np. Polska.
Władza ustawodawcza w polskim systemie polityczn ym: Sprawowana jest przez Sejm (460 posłów) i Senat (100 senatorów);
Sposób działania obydwu izb określają: Konstytucja oraz regulaminy Sejmu i Senatu , zawierające: organizację wewnętrzną izb,
porządek pracy w Sejmie i Senacie,
tryb powoływania i działania organów wewnętrznych Sejmu i Senatu.
Struktura organizacyjna Sejmu: Marszałek Sejmu ( organ konstytucyjny ); Prezydium Sejmu; Konwent Seniorów;
Komisje sejmowe ( organ konstytucyjny ); REGULAMIN: wybór władz, powołanie NIK, RPO, p. NBP, GIODO, wybór sędziów TK, członków TS, RPP, KRRiT.
Uczestnicy posiedzeń: Prezydent, członkowie RM i inni.
Pozycja Marszałka Sejmu: wybierany bezwzględną większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 15 posłów;
Marszałek stoi na straży praw i godności Sejmu; jest reprezentantem Sejmu;
przewodniczy jego obradom;
dba o tok i terminowość prac jego organów;
nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym jak i uchwałodawczym; razem z wicemarszałkami tworzy Prezydium Sejmu.


(…)

… większością głosów wybiera:
prezesa NIK;
RPO;
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
większością 3/5 głosów prezesa IPN.
Literatura:
• M. Chmaj, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1991-1997, Warszawa 1999.
• R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.
• L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
• www.sejm.gov.pl

… stoi na straży praw i godności Sejmu;
jest reprezentantem Sejmu;
przewodniczy jego obradom;
dba o tok i terminowość prac jego organów;
nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym jak i uchwałodawczym;
razem z wicemarszałkami tworzy Prezydium Sejmu.
*Za Wikipedią (dodatkowo):
Kancelaria Sejmu:
urząd wspierający Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym…
…, Prezydium Sejmu …
Szef Kancelarii Sejmu podlega bezpośrednio Marszałkowi i kieruje pracami Kancelarii przy pomocy dwóch zastępców (dyrektora generalnego kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych)
Prezydium Sejmu:
naczelny organ kierowniczy Sejmu.
skład: Marszałek Sejmu
Wicemarszałkowie (ich liczba nie jest z góry określona)
funkcje Prezydium Sejmu:
ustalanie planu pracy…
… mandatów;
PSL - 132;
UD - 74;
UP - 41;
KPN - 22;
BBWR -16;
Mniejszość Niemiecka - 4.
SENAT:
SLD - 37;
PSL - 36;
UD - 4;
NSZZ „Solidarność" - 9;
KLD - 1;
Inne - 9;
Niezależni - 4.
Sejm i Senat po 1997 r.:
*Za Wikipedią: SEJM:
głosy
% głosów
mandaty
% mandatów
Akcja Wyborcza Solidarność
4 427 373
33,83%
201
43,7%
Sojusz Lewicy Demokratycznej
3 551 224
27,13%
164
35,7%
Unia Wolności
1 749 518
13,37%
60
13,0…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz