Czeki

Czek jest poleceniem właściciela rachunku bankowego, w którym wystawca czeku poleca

bankowi wypłacenie określonej kwoty pieniężnej okazicielowi lub wskazanej osobie.

1. dłużnik wypisuje czek i wręcza go wierzycielowi,

2. wierzyciel przedstawia czek w swoim banku,

3. bank wierzyciela przesyła indosowany na siebie czek w celu inkasa do banku dłużnika,

4. bank dłużnika po sprawdzeniu pokrycia obciąża rachunek dłużnika i przekazuje środki do

banku wierzyciela,

5. bank wierzyciela uznaje konto wierzyciela kwotą czeku.

- Czek spełnia funkcję płatniczą, tzn., że przy jego pomocy można regulować bieżące

zobowiązania, oznacza to, że czek jest płatny zawsze za okazaniem.

- Wystawienie czeku wymaga dysponowania odpowiednim pokryciem na rachunku

bankowym.

Do rozliczeń bezgotówkowych wykorzystujemy czeki rozrachunkowe, które umożliwiają

wyłącznie przekazanie kwoty umieszczonej na czeku z rachunku dłużnika na rachunek

okaziciela lub osoby wskazanej na czeku, bez możliwości wypłaty w gotówce. Rola czeku

rozrachunkowego jako formy rozliczeń w porównaniu z poleceniami przelewu jest niewielka.