Akredytywa

Akredytywa jest formą rozliczeń polegającą na wyodrębnieniu przez bank – na wniosek

dłużnika – środków na jego rachunku w tym banku i przekazaniu ich do banku

wierzyciela w celu dokonywania zapłaty za świadczenia spełnione przez wierzyciela.

Akredytywa realizuje interes zarówno dostawcy jak i odbiorcy. Pierwszemu zapewnia

natychmiastowe otrzymanie należności, drugiemu zaś pozwala w pełni uzależnić zapłatę

od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków.

Bank dłużnika otwiera akredytywę na jego wniosek, wskazujący wierzyciela (dostawcę) i

oddział banku wierzyciela, w którym będą dokonywane wypłaty. Ponadto wniosek

powinien określać, jakie dokumenty będzie zobowiązany składać wierzyciel dla uzyskania

wypłaty np. listy przewozowe, faktury. W treści akredytywy podaje się jej kwotę i termin

ważności, do którego mają być dokonywane wypłaty.

Zamknięcie akredytywy następuje po upływie terminu ważności, po wyczerpaniu

środków pieniężnych lub na polecenie dłużnika, jeśli zastrzegł to w warunkach

akredytywy. Bank dostawcy zamyka akredytywę zazwyczaj 3 dni po otrzymaniu

polecenia z banku dłużnika. Zamknięcie akredytywy oznacza bezwzględne wstrzymanie

wypłat.