Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty jest udzielaną bankowi przez wierzyciela dyspozycją uznania jego rachunku

określoną kwotą i obciążenia nią wskazanego dłużnika.

1. wysłanie faktury dłużnikowi i złożenie dyspozycji polecenia zapłaty w banku wierzyciela,

2. przekazanie polecenia zapłaty do banku dłużnika,

3. obciążenie rachunku dłużnika i poinformowanie go o tym,

4. przelew środków w ramach rozrachunków międzybankowych,

5. informacja o uznaniu rachunku wierzyciela.

Dokonanie rozliczenia w tej formie jest zależne od posiadania środków pieniężnych na

rachunku dłużnika, a ponadto muszą być spełnione następujące warunki:

- banki, w których dłużnik i wierzyciel posiadają rachunki bankowe, muszą zawrzeć

umowę dotyczącą przeprowadzania poleceń zapłaty,

- dłużnik musi upoważnić wierzyciela do obciążenia swojego rachunku w umownych

terminach zapłaty z tytułu określonych zobowiązań,

- wierzyciel musi zawrzeć ze swoim bankiem umowę dotyczącą polecenia zapłaty,

- pojedyncze polecenie zapłaty nie może przekraczać równoważności w złotych 1000 euro

w przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności

gospodarczej lub 10000 euro w przypadku pozostałych dłużników.

Dłużnik może odwołać w każdym czasie upoważnienie udzielone wierzycielowi, a także

każde polecenie zapłaty w ciągu 30 dni kalendarzowych od obciążenia rachunku (osoba

fizyczna) lub w ciągu 5 dni roboczych (pozostali dłużnicy).