Rozliczenia bezgotówkowe

- Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia krajowych transakcji gospodarczych i

rozliczeń z osobami fizycznymi.

- Inicjatorem jest zawsze dłużnik składający dyspozycję dokonania przelewu w formie

papierowego czteroodcinkowego formularza polecenia przelewu lub w ramach usług

elektronicznych, np. z wykorzystaniem terminalu umiejscowionego u klienta.

- W przypadku składania więcej niż jednego polecenia przelewu może być sporządzone

zbiorcze polecenie przelewu.

- Warunkiem realizacji rozliczenia jest posiadanie przez dłużnika pokrycia na rachunku.

- Zleceniodawca może odwołać polecenie przelewu pisemną dyspozycją, jeżeli do

momentu wpływu odwołania bank nie obciążył jego rachunku.

W poleceniu przelewu właściciel rachunku bankowego wydaje bankowi dyspozycję, aby

obciążył jego rachunek i przelał określoną kwotę na wskazany rachunek beneficjenta w

dowolnym banku.

1. otrzymanie przez dłużnika faktury od swego wierzyciela,

2. złożenie polecenia przelewu do banku,

3. przelew środków w ramach rozrachunków międzybankowych,

4. informacja o uznaniu rachunku.

Formularz polecenia przelewu zawiera:

1. nazwę dłużnika i wierzyciela

2. numery ich rachunków bankowych

3. kwotę i przeznaczenie zapłaty

4. podpis dłużnika

5. datę

ROZLICZENIA PIENIĘŻNE - to operacje polegające na zmianie stanu środków na rachunku

bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku wykonania czynności powodującej takie zmiany,

dzielą się one na dwie grupy:

1. Gotówkowe-czyli dokonywane za pomocą gotówki.

2. Bezgotówkowe-do, których należy:

a. karta płatnicza

b. polecenie przelewu

-przelewy transgraniczne

-przelewy stałe

c. polecenie zapłaty

d. czek rozrachunkowy

e. akredytywa

f. inkaso bankowe

a. Karty płatnicze

Karta bankowa jest to plastikowa karta wydawana posiadaczowi rachunku bankowego,

umożliwiająca zakup produktów i usług bez konieczności płacenia gotówką oraz pozwalająca

na podejmowanie gotówki z bankomatu. Historia kart płatniczych sięga XIX wieku,

początkowo jako forma kredytowania wybranych klientów banku. Obecnie jest to jeden z

najszybciej rozwijających się produktów bankowych, kierowany przede wszystkim do

klientów indywidualnych.

Na rynku współistnieje szereg rodzajów kart płatniczych, z których najważniejsze to:

• -Karty kredytowe - emitowane przez bank na podstawie umowy z klientem mają

cechy odnawialnej umowy kredytowej. Posiadacz takiej karty dysponuje określonym

przez bank limitem wydatków ponad aktualne saldo na rachunku. Gdy wartość

kupowanego produktu lub usługi przekracza kwotę na rachunku, uruchomiony zostaje

kredyt o odpowiednim oprocentowaniu i terminie spłaty (zależnych od banku).

Najpopularniejsze karty kredytowe to Visa, MasterCard, American Express i Dinners

Club.

• -Karty debetowe to najbardziej rozpowszechniony typ karty płatniczej - umożliwia

dokonywanie płatności jedynie do wysokości salda na rachunku.

• -Karty bankomatowe to karty o najmniejszych możliwościach; umożliwiają wypłatę

gotówki z bankomatu osobom, które posiadają rachunek w danym banku.

• -Karty typu charge to karty obciążeniowe pozwalające na korzystanie z tzw. kredytu

kupieckiego (o odroczonym terminie płatności; posiadacz karty ma obowiązek spłacić

należność natychmiast po otrzymaniu wyciągu z konta przedstawiającego wykaz

dokonanych transakcji).

• -Karty typu business to produkt skierowany do firm; karty tego rodzaju wydawane są

pracownikom przedsiębiorstw.