Przelewy (zlecenia) stałe

Jest to polecenie wydane bankowi do automatycznego realizowania przelewów lub płatności

za rachunki z konta osobistego zleceniodawcy bez potrzeby każdorazowej akceptacji

transakcji ze strony właściciela rachunku.

Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań, takich

jak np.:

- czynsz,

- opłaty RTV,

- raty kredytu,

- składki ubezpieczeniowe,

- alimenty.

Istnieje możliwość dokonywania regularnych wpłat poprzez zlecenia stałe na książeczkę

oszczędnościową pod warunkiem złożenia jej do depozytu w oddziale prowadzącym

rachunek. Zlecenia są wykonywane ze środków zgromadzonych na rachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowym, ze środków udzielonego kredytu odnawialnego lub

dopuszczalnego salda debetowego.

Zlecenia stałe można złożyć:

- osobiście w banku,

- za pośrednictwem poczty,

- telefonicznie (na warunkach określonych w odrębnej umowie),

Pierwsze zlecenie należy złożyć osobiście w oddziale prowadzącym rachunek.

Warunkiem funkcjonowania zleceń stałych jest złożenie przez klienta w instytucji

świadczącej usługi (np. w Zakładzie Energetycznym) wniosku o przesyłanie rachunków do

oddziału banku prowadzącego rachunek. W przypadku regulowania płatności na rzecz

instytucji świadczącej usługi, rachunki powinny być przesyłane do oddziału prowadzącego

rachunek przez instytucję lub dostarczone przez klienta. W przypadku regulowania płatności

na rzecz np. osoby trzeciej należy złożyć pisemną dyspozycję zleceń stałych do rachunku, z

prośbą o potrącenie danej kwoty w konkretnym terminie. Klient otrzymuje kopie rachunków

opłacanych poprzez zlecenia stałe.