Elementy czynności prawnej

- przedmiotowo istotne są to takie składniki czynności prawnej, które są niezbędne dla jej istnienia i identyfikują daną czynność, rozstrzygają o jej skutkach prawnych i wynikają także z samej ustawy nawet, jeżeli strony o nich nie wspomniały.

- podmiotowo istotny one nie klasyfikują czynności prawnej, są jednak istotna treścią dla strony czynności.

- nieistotne są to treści dodatkowe czynności prawnych o charakterze pomocniczym.

Klasyfikacja czynności prawnych:

- jednostronne (testament) jedna osoba składa oświadczenie woli,

- wielostronne 2 osoby, 2 oświadczenia woli,

- czynności między żyjącymi,

- czynności na wypadek śmierci,

- czynności konsensualne sama czynność prawna rodzi określony skutek prawny,

- czynności realne oprócz samej czynności potrzebne jest także wydanie rzeczy,

- czynności odpłatne mamy ekwiwalentność świadczeń ( coś za coś),

- czynności nieodpłatne darowizna, jedna osoba wyzbywa się rzeczy, a druga nic w zamian

nic nie płaci,

- jednostronnie zobowiązujące czy z danej czynności wynikają zobowiązania dla jednej czy

dwóch stron,

- dwustronnie zobowiązujące,

Czynność prawna wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone, ale także takie, które wynikają z ustawy zasad współżycia społecznego (ZWS) i ustalonych zwyczajów. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy, co do zasady jest nieważna. Dla zachowania ważności czynności prawnej musza zaistnieć łącznie 4 przesłanki:

- osoby dokonujące czynności prawnej muszą mieć zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej,

- czynność nie może być sprzeczna z ustawą i ZWS,

- musi być dokonana w odpowiedniej formie:

- pisemna,

- szczególna forma aktu notarialnego,

- dorozumiana wynika z zachowania się danych osób w określonych okolicznościach, nie zawarcie umowy w formie ustnej, pisemnej, szczególnej,

- czynność musi być wolna od wad oświadczeń woli.