Akty notarialne - repertorium.

Notatkę dodano: 28.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 189
Podgląd dokumentu

Repertorium A Nr 1382/96

AKT NOTARIALNY Dnia trzeciego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego (3.11.1996 r.) przed Stefanem Bieleckim, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Nowej 5, stawili się:

1) Waldemar Frąckiewicz, syn Jana i Antoniny, zamieszkały w Rzeszowie przy ul. Bulwar Południowy 1,

2) Katarzyna Bocheńska, córka Andrzeja i Małgorzaty, zamieszkała w Rumi przy ul. Olgierda 12,

Zbigniew Kocot, syn Stefana i Elżbiety, zamieszkały w Łańcucie przy ul. Karwińskiej 20/5.

Marek Zawada, syn Adama i Anny, zamieszkały w Zapożu przy ul. Polnej 8. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie:

ad 1 - dowodu osobistego serii WZ 2835671,

ad 2 - dowodu osobistego serii AD 5712258,

ad 3 - dowodu osobistego serii BG 3374256.

ad 4 - dowodu osobistego serii AS 3454378.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „Zamar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu "Zamar" Sp. z o.o.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów, ul. Szeroka 8.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

2. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych .

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI § 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju.

2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej w dziedzinie:

1) produkcji pomp paliwowych,

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań oraz nowych technologii wytwarzania pomp paliwowych .

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 (dwa miliony) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każdy.

§ 8. 1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.

2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

§ 9. 1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący:

1) Waldemar Frąckiewicz otrzymuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości 100.000 (sto tysięcy) złotych,

2) Katarzyna Bocheńska obejmuje 600 (sześćset) udziałów o łącznej wartości 600.000 (sześćset tysięcy) złotych,