Sposób zawierania umowy

- oferta i jej przyjęcie,

- przetarg,

- rokowania (negocjacje),

Oferta jest to oświadczenie woli złożone innej osobie, przejawiające wolę zawarcia umowy. Na równi z ofertą traktuje się wystawienie towaru w miejscu sprzedaży wraz z ceną. Nie są ofertą wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki skierowane do ogółu. Traktuje je się co do zasady jako zaproszenie do rokowań. Przetarg występuje w nim organizator przetargu i oferenci. Podany jest czas, miejsce, przedmiot i warunki przetargu. Co do zasady umowa zostaje zawarta z chwilą wyboru oferty. Przepisy zawarte są KPC. Rokowania mają miejsce wówczas, gdy strony prowadzą rokowania w celu zawarcia umowy. Umowa jest zawarta w tym trybie, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Wady oświadczeń woli:

Brak świadomość i swobody polega, że osoba składająca oświadczenie znajduje się w stanie psychicznym odbiegającym od normalnego, np. choroba psychiczna, czynność prawna jest nie ważna. Pozorność polega na złożeniu oświadczenia woli drugiej stronie dla pozorów. Strony potajemnie umawiają się, że ich oświadczenia nie wywołają skutków prawnych, albo wywołają inne niż wynikające z oświadczenia, np. strony zawierają umowę darowizny, a pozornie zawierają umowy sprzedaży, czynność prawna jest nieważna.

Błąd jest to niezgodność między świadomością człowieka a rzeczywistością, np. ktoś kupuje kopię obrazu nie wiedząc o tym. Ten, kto działał pod wpływem błędu może uchylić się od skutków swego oświadczenia woli. Groźba jest zapowiedzią wyrządzenia krzywdy osobistej lub majątkowej w razie nie dokonania określonej czynności prawnej, np. ktoś grozi podpaleniem domu, w razie nie zawarcia umowy. Groźba musi być poważna, tzn., że treść musi wywołać obawę, iż grozi niebezpieczeństwo osobie, której grożono. Można uchylić się od skutków swego oświadczenia woli.