Podstawy prawa cywilnego

Miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Samo zamieszkanie nie przesądza o miejscu zamieszkania osoby fizycznej. Zamiar pobytu oznacza, że w danej miejscowości znajduje się centrum życiowe ogniskuje się życie danej osoby. Samo zameldowanie nie przesądza także o zamieszkaniu osoby fizycznej. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Przedstawicielstwo polega na tym, że czynność prawna zostaje dokonana przez osobę zwaną przedstawicielem w imieniu innej osoby zwanej reprezentantem oraz pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. W prawie zasadą jest, że czynności prawnej można dokonać osobiście albo za pośrednictwem innej osoby.

W działaniu przedstawiciela istotne są dwie cechy:

- przedstawicielstwo działa w cudzym imieniu, czyli w imieniu osoby

zwanej reprezentowaną,

- z czynności prawnej przedstawiciela wynikają skutki bezpośrednio dla reprezentowanego, a nie dla przedstawiciela, np. ekspedientka w sklepie zawiera umowę sprzedaży, stroną umowy nie jest ekspedientka a właściciel sklepu i wszystkie skutki spadają na właściciela sklepu.

Istnieją dwa rodzaje przedstawicielstwa:

- przedstawicielstwo ustawowe,

- pełnomocnictwo:

o ogólne,

o rodzajowe,

o szczególne.

Prawo cywilne jest to zespół norm, które regulują stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy równorzędnymi partnerami, zbiór przepisów majątkowych i osobistych, żadna strona nie ma uprawnień władczych, podmioty są równorzędne.

Rodzaje norm:

Dyspozytywne (względnie obowiązujące) - dotyczą ściśle ograniczonego grona podmiotów

Imperatywne ( bezwzględnie obowiązujące) obowiązują wszystkich. Stosunki cywilno prawne są to zachodzące pomiędzy równorzędnymi prawnie stronami, stosunek społeczny na tle majątkowym oraz stosunek osobisty regulowany przez normy prawa cywilnego, np. stosunek zawarty pomiędzy dwoma podmiotami, które zawierają umowę sprzedaży.

W stosunku cywilno- prawnym występują podmioty tj.:

Podmiot osoba fizyczna lub prawna,

Przedmiot określone zachowanie podmiotu, do jakiego zobowiązuje go norma lub postępowanie umowy,

Uprawnienia i obowiązki (treść)

o Uprawnienia jest to możliwość domagania się określonego zachowania od drugiego podmiotu stosunku cywilno prawnego,

o Obowiązki jest to powinność zachowania odpowiadająca danemu uprawnieniu, obowiązek spoczywa na konkretnej osobie, bądź na wszystkich osobach, np. zapłata ceny, czynszu.

Rola prawa cywilnego prawo te jest stosowane w przypadku, np. testamentu, dziedziczenia. Dzieli się na 4 działy:

część ogólna przepisy regulujące zagadnienia wspólne dla wszystkich działów,

prawo rzeczowe określa prawne formy korzystania z rzeczy, normy imperatywne,

prawo zobowiązań reguluje stosunki między dłużnikami a wierzycielami,

normy dyspozytywne, np. umowa sprzedaży,

prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków osoby zmarłej na inne osoby.

Zdolność prawna jest to możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków Cywilno- prawnych. Zdolność prawną posiadają osoby fizyczne i prawne (jednostki organizacyjne, sp. Prawa handlowego). Człowiek posiada zdolność prawna od chwili narodzin do śmierci. Osoba prawna posiada zdolność prawną od chwili powstania do momentu likwidacji. Zdolności

prawnej nie można się zrzec, nie można jej ograniczyć, nie można przenieść na inną osobę. Zdolność ta powstaje z mocy prawa. Zdolność do czynności prawnej prawo do samodzielnego dysponowania swoimi uprawnieniami, a także prawo do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Rodzaje zdolności do czynności prawnej:

pełna zdolność do czynności prawnych ma osoba pełnoletnia, może utracić tą zdolność tylko w wyniku ubezwłasnowolnienia całkowitego, ograniczoną zdolność mają osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnych zawartych przez osobę z ograniczoną zdolnością, potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzice, opiekun). W razie zawarcia umowy przez taką osobę bez zgody przedstawiciela ważność takiej umowy zależy od potwierdzenia umowy przez przedstawiciela ustawowego, bądź samą osobę ograniczoną w zdolności po uzyskaniu przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych. Ważność tej umowy zależy czy przedstawiciel

ustawowy potwierdzi tą umowę lub czy same dziecko ją potwierdzi. Umowa zawarta w tych warunkach nie jest od razu nieważną, a jedynie jest tzw. czynnością niezupełną, gdyż jej ważność zależy od potwierdzenia umowy. Umowa traci ważność w momencie odmowy potwierdzenia, bądź upływu terminu do jej potwierdzenia, wyznaczonego przez kontrahenta.

osoby, które ma ograniczoną zdolność. Osoby takie nie mogą dokonać tzw. jednostronnych czynności prawnych, gdyż taka czynność z mocy prawa jest nieważna, nie można jej potwierdzić, np. sporządzenie testamentu.

Osoby te mogą zawierać umowy bez zgody przedstawicieli ustawowych,

gdy chodzi o umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących

sprawach życia codziennego. Osoba ta może rozporządzać bez zgody

przedstawiciela ustawowego swoim zarobkiem oraz przedmiotami

nabytymi za ten zarobek.