Osoby prawne w obrocie cywilno - prawnym

Osoba prawna ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, przy czym zawsze ma pełną zdolność z natury rzeczy nie może zawrzeć związku małżeńskiego, np. spółka prawa handlowego, spółki akcyjne (PKO). Osoby prawne działają w oparciu o przepisy ustaw regulujące ich powstanie, ustrój oraz ustanie w oparciu o statut bądź umowę. Osoba prawna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny ( warunkuje on powstanie osoby prawnej). Rejestr prowadzi sąd. Nie wpisuje się do rejestrów sądowych takich osób jak: osoby Skarbu Państwa, gmina,

kościelne osoby. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i oparty na jej statucie. Organ osoby prawnej składa się z osoby (osób) fizycznych, które reprezentują tą osobę prawną. Działanie tego organu traktuje się jako działanie samej osoby prawnej, bowiem ona jest podmiotem praw i obowiązków, obowiązków nie ten organ, który ją reprezentuje. Organ reprezentujący to zarząd. Może być jedno lub wieloosobowy, nie działa on w imieniu własnym tylko w imieniu całej osoby prawnej. Może zdarzyć się, że czynność jest zawarta tylko rzekomo przez reprezentanta osoby prawnej na jego korzyść, ale osoba, która podpisywała umowę wcale nie jest do tego upoważniona.

- osoba, która zawiera umowę występując jako organ osoby prawnej, choć w rzeczywistości nie jest tym organem lub przekracza zakres umocowania organu, ma obowiązek zwrócić kontrahentowi to wszystko, co otrzymała od niej w wykonaniu umowy oraz ma obowiązek naprawić szkody, które kontrahent poniósł w wyniku tego, że zawarł umowę nie wiedząc o braku umocowania.

- odpowiedzialność powyższa ma także zastosowanie w wypadku, gdy umowa została zawarta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.

- umowa została zawarta w powyższych okolicznościach nie wywołuje żadnych skutków prawnych i jest nie ważna. Siedzibą osoby prawnej jest, co do zasady miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.