Inicjatywa ustawodawcza

INICJATYWA OBYWATELSKA → etapy:

* tworzy się komitet inicjatywy obywatelskiej dla przygotowania projektu i zebrania podpisów;

* po zebraniu pierwszych 1000 podpisów przewodniczący komitetu informuje Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu;

* komitet uzyskuje osobowość prawną z chwilą przyjęcia zawiadomienia przez Marszałka, a odmowa gdy braki formalne → spory rozstrzyga SN (wejście władzy sądowniczej w kompetencje Sejmu, ale tak jest ze względu na prawo każdego obywatela do sądu);

→ od tej chwili treść projektu nie może się zmienić;

* po zebraniu 100000 podpisów tekst przekazywany Marszałkowi, a Marszałek

może go nie przyjąć gdy jest zmieniony (rozstrzyga SN), a gdy ma

wątpliwości co do poprawności podpisów może się zwrócić do PKW, i jeśli

ona orzeknie, że podpisów jest za mało, Marszałek orzeka o nie nadaniu biegu

→ SN rozstrzyga;

* projekt musi odpowiadać wymogom projektów ustaw i jest możliwe wniesienie kilku konkurencyjnych projektów;

* nie podlega zasadzie dyskontynuacji → pierwsze czytanie najpóźniej po 3 miesiącach, lub po 6 od pierwszego posiedzenia, a pełnomocnik może brać udział na zasadach ogólnych;

* komitet nie może dostawać pieniędzy ze środków publicznych oraz ze środków z elementem obcym;

– podmiotowe ograniczenia inicjatywy ustawodawczej:

* projekt ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) oraz projekty ustaw bezpośrednio wyznaczających sytuację finansów państwowych → tylko RM (art. 221);

* projekt zmiany Konstytucji → 1/5 posłów, Senat i Prezydent (art. 235 ust.

1);

– wymogi dot. projektu:

* przedstawienie skutków finansowych wykonania ustawy (art. 118 ust. 3);

* uzasadnienie, które powinno (art. 32 ust. 2 Sejm):

→ wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy;

→ przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie, którą normuje;

→ wykazać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem;

→ przedstawić skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne;

→ wskazać źródła finansowania, jeśli projekt pociąga za sobą obciążenia z

budżetu państwa lub samorządu;

→ przedstawić założenia podstawowych aktów wykonawczych;

→ oświadczenie o zgodności z prawem UE lub że nie jest nim objęty;

* informacja o konsultacjach i ich wnioskach i sugestiach, w szczególności

jeśli jest obowiązek zasięgania takiej opinii. W stosunku do poselskich i

komisyjnych projektów, do których konsultacje nie zostały przeprowadzone

Marszałek kieruje je do konsultacji (art. 32 ust. 3 Sejm);

– TO PRAWO KONSTYTUCYJNIE OKREŚLONYCH PODMIOTOW DO WNOSZENIA PROJEKTOW

USTAW DO SEJMU, Z JEDNOCZESNYM OBOWIĄZKIEM ICH ROZPATRZENIA PRZEZ SEJM;

– przysługuje:

* posłom → art. 32 ust. 2 – komisje sejmowe lub min. 15 posłow;

* Senatowi → konieczna uchwała całej izby;

* Prezydentowi RP;

* Radzie Ministrow;

* grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu;