Podpisanie ustawy przez prezydenta

– po zakończeniu w/w postępowania Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do

podpisu prezydentowi (art. 122 ust. 1), który może:

PODPISAĆ USTAWĘ (promulgacja) w ciągu 21 dni i zarządzić jej ogłoszenie (art. 122 ust. 2);

→ 7 dni w przypadku ustaw budżetowych (art. 224 ust. 1) i ustaw w trybie pilnym

(art. 123 ust. 3);

→ to obowiązek prezydent (poza wyjątkiem z art. 122 ust. 4 zd. 1) i musi podpisać całą ustawę, a nie ma veta selektywnego (w USA – item veto);

→ najpierw ma charakter względny (może skorzystać z procedur zakwestionowania ustawy), a potem nabiera charakteru bezwzględnego;

WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM DO TK W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z K. (art. 122 ust. 3) →

prewencyjna kontrola konstytucyjności;

→ uprawnienie o charakterze wyłącznym (nikt inny na tym etapie nie może tego) i samodzielnym (nie ma wymogu kontrasygnaty – art. 144 ust. 3 pkt. 9);

→ może dot. każdej ustawy (budżetowa i prowizorium – TK ma 2 miesiące – art. 224 ust. 2), a zmiana K. – kwestia nie jasna, ale jeśli tak, to tylko jeśli chodzi o zgodność z procedurą;

→ zarzut może dot.:

* niezgodności materialnej;

* naruszenie trybu;

* naruszenie kompetencji;

→ może wycofać wniosek zanim TK rozstrzygnie sprawę, ale wtedy musi

podpisać (post. TK);

→ GDY TK UZNA ZA ZGODNĄ → obowiązek podpisania (art. 122 ust. 3 zd. 2), choć

może w ramach kontroli następczej ponownie skierować do TK, gdyż praktyka

stosowania może nadać ustawie treści niezgodne z K.;

→ GDY TK UZNA ZA NIEZGODNĄ → obowiązek odmowy podpisania (art. 122 ust. 4 zd.

1), ale jeśli TK uzna, że przepisy uznane za niekonstytucyjne nie są nierozerwalnie

związane z ustawą to Prezydent może po opinii Marszałka Sejmu albo podpisać

ustawę w okrojonym kształcie albo zwrócić ustawę do usunięcia niezgodności;

→ gdy zwróci w celu usunięcia niezgodności → Sejm poprawia, ale tylko to co

zostało uznane za niekonstytucyjne i możliwe też zmiany redakcyjne

dostosowujące ustawę po zmianach rozpatruje to Senat, a jego uchwałę Sejm

może odrzucić na zasadach ogólnych przekazanie Prezydentowi, który ma

możliwość przekazania jej ponownie do TK (ale nie ma veta z art. 122 ust. 5);

ZASTOSOWAĆ VETO USTAWODAWCZE – przekazanie ustawy do ponownego rozpatrzenie

przez Sejm z umotywowanym wnioskiem (art. 122 ust. 5);

→ nie może dot. ustaw budżetowych i o prowizorium (art. 224 ust. 1 zd. 2), oraz o

zmianie K. (art. 235 ust. 7);

→ może dot. tylko całej ustawy, ale może być wycofane w każdym momencie przed

zakończeniem rozpatrywania go przez Sejm (orz. TK);

→ veto nie musi mieć uzasadnienia w zadaniach prezydenta z art. 126, gdyż wtedy

znacznie zostałoby osłabione i np. niemożliwe byłoby veto z powodów

ekonomicznych → K. nie wyznacza żadnych granic przedmiotowych dla

veta, a art. 126 to nie enumeratywne wyliczenie zadań prezydenta;

→ ustawa wraca do komisji, która poprzednio się nią zajmowała (art. 64 RSejm), ale

może jedynie zaproponować albo odrzucenie albo przyjęcie CAŁEJ ustawy → do

przyjęcie potrzebne jest 3/5 przy . obecnych → obowiązek Prezydenta

podpisania ustawy w ciągu 7 dni;