Rozpatrywanie projektu ustawy przez sejm

– art. 119 → Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach;

* czytanie – rozpatrzenie projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu;

– PIERWSZE CZYTANIE:

* na posiedzeniu lub w komisji (art. 37 RSejm), ale musi być na

posiedzeniu gdy dot. ustaw:

→ zmiana Konstytucji;

budżetowe;

→ dot. wyboru Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz samorządu;

→ regulujące ustroj i właściwość władz publicznych;

kodeksow;

→ gdy przemawiają za tym ważne względy może tak zdecydować Marszałek;

* obejmuje (art. 39 RSejm):

→ uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę;

→ debatę w sprawie ogolnych zasad projektu;

→ pytania posłow i odpowiedzi wnioskodawcy;

* gdy na posiedzeniu → (art. 39 RSejm) kończy się uchwałą o skierowaniu

do komisji (z możliwością wyznaczenia jej terminu sprawozdania) albo o odrzuceniu projektu w całości (jeśli był taki wniosek);

* właściwe prace toczą się w komisjach (szczególna rola K. Ustawodawczej) komisje mogą powoływać podkomisje (art. 41 RSejm) → biorą pod uwagę opinie innych komisji i posłów, mogą też wysłuchać zaproszonych ekspertów (art. 42 ust. 1 RSejm) Marszałek może zwrócić

wnioskodawcy projekt do przepracowania projektu z rozważeniem zmian postulowanych przez komisje oraz przedstawienie skutków tych zmian, potem projekt ten Marszałek kieruje wprost do komisji (art. 42 ust. 5 RSejm) ze swoich prac komisje przedstawiają sprawozdanie (art. 43 ust. 1 i 2 RSejm), w ktorym komisja może wnioskować przyjęcie projektu bez poprawek albo przyjęcie tekstu z poprawkami w formie tekstu jednolitego albo odrzucenie projektu wnioski mniejszości (art. 43 ust. 3) wnioski i propozycje poprawek zgłoszone pisemnie, ale odrzucone przez komisję, na żądanie wnioskodawcy mogą być dołączone do sprawozdania;

* rola K. Ustawodawczej → gdy tylko w tej komisji – prace j/w; a gdy w innej komisji, KU może wysłać tam swojego przedstawiciela, który ma prawo proponowania poprawek i wniosków, ale bez prawa głosowania. Jeśli te wnioski nie zostaną przyjęte, KU może zwrócić się o ich ponowne rozpatrzenie, a gdy ponownie zostaną odrzucone są dołączane do sprawozdania z zaznaczeniem, że pochodzą od KU;

– DRUGIE CZYTANIE:

* obejmuje (art. 44 RSejm):

→ przedstawienie sprawozdania komisji;

→ przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków przez posłów, wnioskodawcę i RM (TK: poprawki nie mogą całkowicie zmieniać treści, gdyż stanowiłoby to obejście przepisów o inicjatywie);

* sejm może projekt ponownie skierować do komisji lub od razu przejść do trzeciego czytania (art. 48 RSejm);

* wnioskodawca może wycofać projekt do zakończenia drugiego czytania (art. 119 ust. 4);

– TRZECIE CZYTANIE:

* obejmuje (art. 49 RSejm):

→ przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub

przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wnioskow

zgłoszonych w 2-gim czytaniu;

→ głosowanie

* porządek głosowania (art. 50):

→ wniosek o odrzucenie;

→ poprawki do poszczególnych art. od najdalej idących;

→ całość projektu w brzmieniu zaproponowanym przez komisje, ze

zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek;

- Marszałek może odmówić poddania pod głosowanie poprawki uprzednio

przedłożonej komisji;

- Marszałek może odroczyć głosowanie nad całością, by sprawdzić czy na

skutek poprawek nie ma sprzeczności w projekcie;

* do uchwalenia ustawy konieczna jest zwykła większość przy . obecnych (art. 120);

* uchwaloną ustawę Marszałek przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu i Prezydentowi (art. 121 ust. i art. 52 RSejm);