Kontrola wykonania budżetu

* RM ma obowiązek przedłożenia Sejmowi w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa (art. 226 ust. 1);

* Sejm na rozpatrzenie sprawozdania ma 90 dni następuje to analogicznie do trybu budżetowego, czyli w KFP i innych, ale sprawozdanie pisze KFP, a w tym samym czasie NIK przesyła 2 dokumenty: analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinię w przedmiocie absolutorium (art. 204 ust. 1 pkt. 1 i 2) na tej podstawie udziela lub nie absolutorium (art. 226 ust. 2);

ABSOLUTORIUM – to pozytywne skwitowanie wykonania przez RM ustawy budżetowej. W praktyce nabiera ono szerszego znaczenia, stanowiąc polityczną ocenę działalności rządu, ale odmowa udzielenia absolutorium nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych, choć w

sensie politycznym może oznaczą wezwanie premiera do dymisji (o ile to ten rząd wykonywał ten budżet);

PRZEPROWADZENIE DEBATY → np. nad wnioskiem premiera o votum zaufania (art. 160) czy nad absolutorium;

INSTRUMENTY KONTROLI SPRAWOWANE PRZEZ SENAT:

– CHOĆ K. ICH NIE NADAJE, TO W PRAKTYCE I W RSEN POWSTAŁY PEWNE INSTRUMENTY KONTROLI , takie jak:

* oświadczenia senatorskie (art. 49 RSen) – mogą dot. każdej kwestii związane z wykonaniem mandatu i wnioski do członków RM, na które adresat ma 30 dni na odpowiedź;

* prawo żądania od przedstawicieli RM (i in. podmiotów) informacji, wyjaśnień i opinii, materiałów i czynnego uczestnictwa w posiedzeniach komisji (art. 60 ust. 3-5 RSen);

– ich podstawa i związane z nimi ew. obowiązki są dyskusyjne;