Administracja i jej struktura

Podstawowym założeniem naszego państwa jest dualizm.Wynika to z

Konstytucji. Mamy strukturę dualistyczną: rządową i samorządową. Wynika

z zasady pomocniczości inaczej subsydiarności. Działa na zasadzie

domniemania kompetencji.

Adm. na poziomie centralnym, charakteryzuje 2 czynniki:

-podmioty, które zaliczymy do org. adm. centralnej są jednostkowe w skali

kraju(jeden prezydent jeden premier)

-zasięg działania obejmują podmioty całego kraju występuje w formie

decentralizacji i centralizacji.

Adm. rządowa jest elementem.

Prezydent RP bywa zaliczany do organów i nie bywa zaliczany, zdania są

podzielone.

Funkcja reprezentacyjna:

-prezydent reprezentuje kraj nie jest reprezentantem rządu. Są to

delegaci, wysyła konsulów.

-jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Zapewnienie bezpieczeństwa wew. i

zew kraju.

-nadaje stopnie oficerskie i generalskie

-uczestniczy w procesie stanów wojennych

-obsadza niektóre stanowiska(prezesa RM prezesaKRRIT)

-nominuje pierwszych prezesów sądów i trybunałów

-nadaje obywatelstwo i zrzeka się

-nadaje tytuł profesora

-nadaje ordery i odznaczenia

NIK-organ powołany do kontroli adm. z punktu widzenia celowości i

legalności.

KRRITV -org. adm. centralnej ma stać na czele wolności.

Rzecznik praw obywatelskich-polega ba kontroli. NA naruszeniu praw i

wolności obywatela.

Organy adm. rządowej centralnej: RM, Prezes RM. Jeden minister może

mieć kilka działów. np. Minister finansów ma 3 działy których nie może

rozdzielać.

Prezes RM jest samodzielnym org. adm. wydaje akty, rozporządzenia.

Przewodniczy RM, zwołuje radę, wyznacza zakres działania pomocy

Ministrów i jest elementem składowym RM.