Nauka administracji

*Techniki jakich może używać ustawodawca w tworzeniu prawa,

którymi ma się kierować administracja.

1. Wskazuje się na potrzebę przepisów ogólnych, by nie wymagały zmian.

2. By tworzyć przepisy bardzo szczegółowe ( kazuistyczne), ale z drugiej

strony szybko ulegają dezaktualizacji.

*Trzy postulaty dotyczące tworzenia prawa przez administrację

( prawodawstwo administracyjne)

1) Demokratyzacja procesu administracyjnego.Zaangażowanie

społeczeństwa w kwestiach dotyczących naszych losów.

2) Uwzględnianie dyrektyw prakseologicznych- nauka o sprawnym

działaniu.

3) Uwarunkowania aksjologiczne- dotyczące wartości. Powinny one

funkcjonować w różnych porządkach.

Administracja- (od łac. Ministrale) to działalność służebna wykonawcza w

celu wykonania czyjejś woli.

Dominare-dominować- ktoś kto ma dominacje np. nad niewolnikami –

władza, zarządzanie.

Imperiale - imperium- władztwo- atrybut władzy państwowej

Regnare- atrybut władzy królewskiej

Minister- kiedyś to pierwszy sługa króla

Minister- służy;

Administracja jest aparatem wykonawczym władzy politycznej, jest sługą

prawa, prawu podlega i prawa musi przestrzegać.

Ewolucja administracji

1. XIXw Kasznica:definicja negatywna

Adm. To działalność państwa, która pozostaje po wyodrębnieniu się

ustawodawstwa i sądownictwa.

2. Pocz.XXw Flajner:

Adm. To organizacja, która składa się z czynnika osobistego, rzeczowego i

prawnego a jej działalność nastawiona jest na realizacje dobra

publicznego.

3. Bocia współczesna:

Adm. To przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy

także przez organy sam. Terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i

indywidualnych potrzeb obywateli.Wynikający ze współżycia ludzi w

społecznościach.Działalność dla realizacji zadań publicznych.

*Administracja jako organizacja, podmiot : administracja składa się z

różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów tzn.

jednostek wyposażonych prawem na dane kompetencje, tworzących

pewien zamknięty układ jednostek kompetencji organizacji, który ma

realizować zadania publiczne.

*Administracja publiczna w znaczeniu szerokim i wąskim :adm.

Prywatna, podmioty pochodzące spoza struktury administracji. Dziś

administracja to bardziej zarządzanie.

*Funkcje administracji:

1. reglamentacyjno- porządkowa – system nakazów i zakazów.

2. zaspokajanie potrzeb podstawowych w skali masowej(podstawowa

opieka itp.)

3. zarządzanie gospodarką narodową ( monopole podstawowe,

przedsiębiorstwa państwowe, wydawanie koncesji).

4. aktywizowanie ludności do współdziałania w realizacji zadań

państwa (akcja Jurka Owsiaka, akcja środowiska)

* Nauka administracji jako nauka:

Narodziła się na początku XX w.Dyscyplina samodzielna.

*Czym jest nauka administracji:

Nauka adm. Mówi nam jaka ona jest.

1.Starościak (definicja):Nauka adm. To nauka o związku zjawisk

zachodzących w procesie administrowania. Nauka adm. Zajmuje się

organizacją i funkcjonowaniem adm państwowej.

2.Kowalewski( def.): Nauka adm. To dyscyplina dotycząca badań nad

prawidłowością zjawisk, która występuje w dziedzinie adm.

3. Lioński: Nauka adm. To nauka społeczna opierająca się na metodach

empirycznych( doświadczenia ), której podmiot stanowi wszechstronną

wiedzę o istniejących w danym ustroju adm. Publ. Zjawiskach.