Czynniki, które wpływają na kształtowanie się nauki adm.

1. ustrój państwa

2. panujące poglądy na świat

3. uwarunkowania historyczne

4. czynnik normatywny czyli prawny

5. teren działania adm

6. otoczenie adm

7. Poziom kultury społeczeństwa

8. wymogi racjonalnej organizacji pracy postęp techniczny

Państwo absolutne- np. przemiany gospodarcze, rozwój komunikacji i

handlu.Państwo reformacji, państwo podziału władz

Urzędnicy zawsze byli opłacani przez panującego,

-stworzenie szczeblowej organizacji aparatu urzędniczego, hierarchiczne

podporządkowanie, działa sprężyście i jednolicie

-uprawnienie panującego do wkraczania w działania podejmowane przez

urzędników i przejmowania spraw w swoje ręce (kierowanie)

-rozdział władz sądowych od administracji (niezależność sądów)

-podział na prawo publiczne i prywatne(kieruje się prywatnym prawem

obywateli)

-utrata znaczenia zwyczaju na kontynencie

-tworzenie prawa przez administrację dla samych siebie( wymóc na

obywatelu konkretne zachowanie)

-dzisiejsze znaczenie policja wywodzi się z państwa absolutnego

(wydawanie nakazów i rozkazów)

-obywatel jako jednostka nie liczyłsię

*Państwo liberalne - kształtuje się pod wpływem doktryn liberalnych, to

państwo nocny straż.

-rola państwa liberalnego miała koncentrować się na bezpieczeństwie

państwa-wojsko

-zapewnienie obywatelom ochrony i bezpieczeństwo

-zabezpieczenie działalności wolno-konkurencyjnej

-państwo mogło ingerować w sprawy gospodarcze, gdy to konieczne

-ograniczenie wpływa administracyjnie na obywateli i to w stopniu max.

-ochrona porządku prawnego przed naruszeniami ze strony adm. w celu

ochrony wolności obywatelskich

-związanie adm. z prawem ustawą

-doskonale zorganizowany aparat adm.

-samorząd terytorialny

-obywatel jest najważniejszy

-dualizm władz

-wzrasta aparat administracyjny

*Państwo prawne :

-podporządkowuje się prawu powszechnie obowiązującemu (prawo

obowiązujące wszystkich) stanowionemu przez Parlament

-administracja wkraczając w sferę praw i obowiązków obywateli musi mieć

upoważnienie ustawy

-obywatel uzyskał gwarancję realizacji swoich uprawnień

1)Ukształtowanie się instytucji aktu administracyjnego

2)sądownictwo administracyjne

-normy konstytucyjne muszą wyznaczać ramy i role adm. w realizacji

zadań publicznych

*konstytucja RP art.2 jest fundamentem ustroju funkcjonowania, z tego

także wynikają zadania, które mają zadanie realizować ochronę

edukacyjną, ochronę zdrowia.

-administracja nie ma prawa zawieść wykonywania zadań publicznych

-administracja staje się organizatorem wielu zadań dla społeczności

*Państwo socjalne

-aktywna rola administracji w sferze organizowania działań na rzecz dobra

powszechnego

-państwo jest siłą aktywną

-ma rozwijać działalność gosp. I ingerować tam, gdzie kapitał prywatny

nie może podołać zadaniom istotnym z punktu widzenia społeczeństwa i

gospodarki

-w dziedzinie socjalnej: państwo ma nie tylko organizować, ale ma

zapewnić opiekę zdrowotną, wprowadzenie rent, ubezpieczeń, zapewnić

opiekę nad młodzieżą a także poprzez progresywne podatki, niwelować

dysproporcję w rozdziale dochodu narodowego.