Czym powinna się charakteryzować administracja w demokratycznym państwie prawa

1. Związanie prawem powszechnie obowiązującym całej działalności

administracji i wszystkich jej organów. Prawo powszechnie obowiązujące

wszystkich.

2. Wykonawczy charakter działalności co do zasady.

3. Poddanie całej działalności adm. publicznej kontroli niezawisłego sądu

(od 01.01.2004 dwuinstancyjny Sąd Administracyjny)

4. Odpowiedzialność prawna organów i osób wykonujących administrację,

odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Związanie adm. prawem:

Wszystkie działania adm. publ. Muszą mieć:

-podstawę prawną

-muszą być podejmowane wyłącznie do realizacji zadań publicznych

określonych prawem.

*Limituje samowolę administracji

*Czasem hamuje zmiany w sektorze publicznym

*Wiąże się też z potrzebami uniemożliwienia organom administracyjnym

swobody działania, dowolność, kreatywność.

Związanie administracji prawem dotyczy różnych sfer prawaprzede

wszystkim oznacza to działanie na podstawie przepisów odp:

-przepisy ustrojowe

-działanie na przepisach prawa materialnego

-przepisy procesowe

W modelowym ujęciu administracji oznacza tylko wykonywanie

prawa.Administracja publiczna nie może działać na podstawie dowolnie

wyznaczonych wzorów, dlatego, że jej działalność musi być uregulowana

prawem.

*Prawo określa:

- organizację aparatu administracyjnego

- zadania administracji

- formy czynności podejmowanych przez administrację

- sama administracja nie tylko prawo wykonuje, ale też je tworzy, ale tylko

typu wykonawczego.

Branie ingerencji ustawodawcy:

1. Postulat nie krępowania administracji.

2. Istnieje potrzeba kontroli legalności działań administracyjnych.

*Swoboda potrzebna jest w sferze organizatorskiej, gdzie nie ma

władztwa. Gdzie działa w sposób władzy powinna bardziej skrępowana.