Weksle - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weksle - wykład - strona 1 Weksle - wykład - strona 2 Weksle - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WEKSLE
Historia weksla sięga czasów średniowiecza, kiedy to w XII wieku w północnych Włoszech pojawił się on jako środek płatniczy. Pierwszym typem weksla był weksel własny domicylowy. W XII wieku wykształcił się inny typ weksla- weksel trasowany. W końcu XVI wieku zaczął funkcjonować weksel in blanco. Początkowo obrót wekslowy mógł być dokonywany wyłącznie za pośrednictwem banku. Dopiero w XVI wieku wprowadzona została możliwość przenoszenia weksli przez indos. Wykształciły się trzy główne typy prawa wekslowego. Liczne próby unifikacji ich doprowadziły do uchwalenia 7 czerwca 1930 r. Trzech konwencji międzynarodowych dotyczących:
wprowadzenia przez sygnatariuszy na swych terytoriach jednolitego prawa wekslowego,
stosowania zasad kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych,
niemożliwości uzależnienia zobowiązań wekslowych oraz wykonywania prawa od uiszczenia opłaty stemplowej.
Na ich tekście opiera się obowiązująca do dnia dzisiejszego ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe.
Zmiany porządku gospodarczego w Polsce zmierzają do stworzenia gospodarki zrównoważonej, której funkcjonowanie opiera się na mechanizmach samoregulacji. Oznacza to konieczność wykorzystywania w kontaktach między podmiotami gospodarczymi narzędzi zgodnych z logiką mechanizmu rynkowego i ułatwiających obrót towarowy i realizację transakcji zakupu-sprzedaży. Do narzędzi takich należą m.in. weksle. Weksle miały do tej pory w Polsce zastosowanie jedynie między jednostkami gospodarki uspołecznionej a ich pracownikami lub ajentami, jako gwarancja spłaty zaciąganych przez nich pożyczek w jednostkach gospodarki uspołecznionej lub zabezpieczenie zwrotu przejmowanego mienia na podstawie umowy agencyjnej. W obrotach między jednostkami gospodarki uspołecznionej weksle nie były stosowane od roku 1948. Nawet po ogłoszeniu ustaw wprowadzających reformę gospodarczą 1982r. nie przewidziano wykorzystania ich jako formy rozliczeń między jednostkami gospodarki uspołecznionej. Próby realizacji reformy gospodarczej nie wniosły tu nic nowego. Dopiero wejście w życie w 1989 r. nowego prawa bankowego i wygaśnięcie starych przepisów wykonawczych stworzyło podstawy do posługiwania się wekslami przez wszystkie podmioty gospodarcze. Niezbędny stał się powrót do prawa wekslowego, opublikowanego jeszcze w okresie międzywojennym.
ISTOTA WEKSLA I JEGO RODZAJE
Weksel jest to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.


(…)

… powoduje surową odpowiedzialność wekslową i słowo „weksel” ma ostrzegać i przypominać osobom podpisującym się na takim dokumencie o charakterze odpowiedzialności za tę czynność.
Ad.2. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Weksel trasowany jest poleceniem, skierowanym do trasata, zobowiązujący bądź do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz remitenta. Podstawą takiego polecenia jest wewnętrzny stosunek między wystawcą a trasatem, pozwalający wystawcy przypuszczać, że trasat, któremu weksel zostanie przedstawiony do przyjęcia lub do zapłaty, spełni to polecenie.
Przedmiotem zobowiązania wekslowego może być tylko suma pieniężna - niedopuszczalne byłoby zatem wystawienie weksla, opiewającego na towary, papiery wartościowe itp.
Ad.3. Bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy…
… na nim podpisane. Jednocześnie możliwość dochodzenia wierzytelności w trybie postępowania nakazowego umożliwia szybkie uzyskanie zaspokojenia roszczeń z weksla.
Funkcja refinansowa weksla wyraża się w możliwości złożenia weksla w banku do dyskonta, czyli do wykupienia go przez bank przed terminem płatności. Wierzyciel może więc uzyskać sumę wekslową pomniejszoną o dyskont, bez czekania na nadejście terminu…
… się urzędowe blankiety wekslowe. Treść weksla może być wypisana na maszynie, ręcznie lub odbita pieczęcią, z wyjątkiem podpisu, który musi być własnoręczny. Jak stanowi art. 1 prawa wekslowego, weksel trasowany zawiera:
nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono,
bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,
nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),
oznaczenie…
… protestu”, „domicyliat” i inne.
Bezprawne umieszczanie na wekslu klauzul wekslowych nie czyni weksla nieważnym, lecz powoduje różne skutki. I tak bezprawne umieszczenie klauzuli „bez protestu” może spowodować utratę prawa zwrotnego poszukiwania, natomiast samodzielne umieszczenie na wekslu domicylu może spowodować zarzut niewłaściwości miejscowej sądu.
Można uznać, że posiadacz weksla ma prawo umieścić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz