Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunkowe zawieszenie wykonania kary - strona 1 Warunkowe zawieszenie wykonania kary - strona 2 Warunkowe zawieszenie wykonania kary - strona 3

Fragment notatki:

WARUNOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY Art. 69. § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. § 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. § 3. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 64 § 2, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawieszenia wykonania kary, o którym mowa w art. 60 § 3-5, nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 64 § 2. Art. 70. § 1. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi: 1)˙od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, 2)˙od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności. § 2. W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2, okres próby wynosi od 3 do 5 lat. Art. 71. § 1. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe; zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności sąd może orzec grzywnę w wysokości do 90 stawek dziennych. § 2. W razie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, grzywna orzeczona na podstawie § 1 nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia. Art. 72. § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do: 1)˙informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 2)˙przeproszenia pokrzywdzonego, 3)˙wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 4)˙wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, 5)˙powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

(…)

…, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
§ 2. Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, a także wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2.
Art. 74.
§ 1. Czas…
… § 1 pkt 3-8 albo od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2, jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić.
Art. 75.
§ 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany…
… wykonaniu.
Art. 72 §1 i §2 - sąd może nałożyć na skazanego szereg obowiązków próby - art. 73, 74 §1 i §2 . jest to katalog otwarty, gdyż sąd może nałożyć inne stosowne obowiązki, ale nie o charakterze penalnym. I tak zawiera on miedzy innymi zobowiązania do :
— informowania sądu lub kuratora sądowego o przebiegu okresu próby ;
— przeproszenia pokrzywdzonego ;
— wykonywania ciążącego na sprawcy obowiązku…
… na ocenie postawy sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego sposobu życia oraz zachowania się po popełnieniu przestępstwa.
Warunkowego zawieszenia nie stosuje się do sprawców działających w warunkach recydywy wielokrotnej, chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Do wielokrotnych recydywistów nie stosuje się też szczególnej postaci warunkowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz