Warunki kredytowania - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki kredytowania - wykład. - strona 1 Warunki kredytowania - wykład. - strona 2 Warunki kredytowania - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Warunki kredytowania: waluta kredytu - PLN i denominowane max kwota kredytu - do 80% kosztów zadania okres kredytowania - do 10 lat karencja - nie dłużej niż 6 miesiące od daty zakończenia zadania oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M + marża prowizja przygotowawcza - od 0,5 do 4,0% wnioskowanej kwoty kredytu Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć oświadczenie współmałżonka wyciąg z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej statut umowę spółki koncesje dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu  rachunek zysków i strat za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku  bilans za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku  sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku  opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy  kontrakt z Zamawiającym (lub projekt kontraktu) harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia pozwolenie na budowę pozwolenie wodnoprawne decyzja o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery decyzje dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy o odpadach z dnia 21.04.2002 r. decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dokumenty nt. przetargu/przetargów dot. wyboru wykonawcy/wykonawców audyt dotyczący paramentów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danego przedsięwzięcia 6. Kredyty dla firm realizujących inwestycje w formule "Trzeciej strony" Przedmiot kredytowania: inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne: których celem jest uzyskanie oszczędności energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody lub z tytułu zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska służące składowaniu lub zagospodarowywaniu odpadów, oczyszczaniu ścieków lub uzdatnianiu wody i których efekty ekologiczne w wyrazie finansowym zapewniają spłatę kredytu Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: przedsiębiorcy, wprowadzający nową technologię w obiektach Zamawiającego w celu uzyskania zysków z oszczędności lub opłat, o których mowa wyżej Warunki kredytowania: waluta kredytu - PLN i denominowane

(…)

…. udzielane we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Oddział w Rzeszowie (WFOŚiGW województwa podkarpackiego)
Przedmiot kredytowania: inwestycje związane z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą polegające na zakupie i montażu: kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opalowym, zasilanych energią elektryczną warz z osprzętem i systemem sterowania, grzejników konwekcyjnych, zaworów termostatycznych, niekonwencjonalnych źródeł ciepła, zbiorników na olej i gaz, wkładów kominowych, wymienników ciepła, pojemnościowych podgrzewaczy wody,
Procedura:
kredyty na cele mieszkaniowe, dla osób fizycznych posiadających udokumentowane prawo do dysponowania modernizowanym budynkiem; wnioski kredytowe składane są w Banku
Warunki kredytowania: kwota kredytu: do 80% wartości kosztorysowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz