Warunki a czynniki rozwoju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki a czynniki rozwoju - strona 1 Warunki a czynniki rozwoju - strona 2 Warunki a czynniki rozwoju - strona 3

Fragment notatki:


  Wykład 4 -   Warunki a czynniki rozwoju:      Siły    zewnętrzne    Siły      Czynniki rozwoju  wewnętrzne      przedsiębiorstw                              Warunki rozwoju przedsiębiorstw                      Warunki  czynniki  Warunki występują na zewnątrz, są w otoczeniu. Czynniki to wszystko to, co konstytuuje i stanowi    przedsiębiorstwo, wszystkie posiadane i wykorzystywane przez nie zasoby.    Cc  Warunki ------------------------------------------------------------- Czynniki                     Wydatki, nakłady inwestycyjne, koszty, czas    Warunki  (potencjał) to: chłonność rynku wewnętrznego i zagranicznego, liczba ludności, zasoby surowców,  bogactwa naturalne, infrastruktura techniczna, zasoby wody, zasoby siły roboczej    Czynniki  (potencjał wykorzystany w czasie): zapotrzebowanie rynku wewnętrznego i zagranicznego, liczba osób  zatrudnionych, wydobycie surowców i ich przetwarzanie, zagospodarowanie i wykorzystanie infrastruktury,  wykorzystanie zasobów wody, wykorzystanie zasobów, wzrost liczby zatrudnionych    Rodzaje rozwoju: w literaturze wyróżnia się kilka klasyfikacji rodzajów rozwoju przedsiębiorstwa:  1.  Rozwój progresywny  - coraz większy rozwój firmy, korzystne zmiany struktury.  2.  Rozwój stagnacyjny  - następuje zahamowanie rozwoju, struktura jest ustabilizowana i mało zmienna lub  zmienia się w kierunku pogorszenia się wyników przedsiębiorstwa. Często poprzedza regresje firmy.  3.  Rozwój regresyjny  4.  Rozwój selektywny  –   to rozwój, który uwzględnia warunki rozwoju i ukierunkowanie tego rozwoju na dane  cele.    5.  Rozwój integralny –  sprawia, że stopień scalenia czynników wytwórczych i składników struktury  przedsiębiorstwa wzrasta i przyczynia się do wzrostu jego efektywności. Integracja elementów, które możemy  połączyć w celu poprawienie efektywności. Elementy muszą do siebie pasować.   6.  Rozwój zrównoważony i trwały  – zapewnia równowagę ekonomiczną przedsiębiorstwa, jest ona długotrwała.    7.  Rozwój ekstensywny  – związany jest ze zwiększeniem stopnia wykorzystania istniejących warunków i  czynników rozwoju. Mając określone zasoby, zasoby te wykorzystujemy w większym stopniu, ale  ekstensywnie. Np. przy określonym potencjale majątku, chcąc zwiększyć stopień wykorzystania tego majątku  możemy ekstensywnie rozwijać przedsiębiorstwo i zatrudnić dwukrotnie więcej pracowników, dzięki temu  zwiększając efektywność przedsiębiorstwa (dwuzmianowa praca)   8.  Rozwój Intensywny  – intensyfikacja wszystkich czynników wytwórczych w określonej jednostce czasu.    Czynniki, które w największym stopniu powodują rozwój przedsiębiorstwa: 

(…)

… pracy
ΔN – wzrost postępu technicznego niezależnego
M – majątek, aktywa trwałe n- dany rok
Z - zatrudnienie o – rok zerowy, pierwszy
WP – wydajność pracy
– tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży
- tempo wzrostu zatrudnienia
- tempo wzrostu wydajności pracy
- tempo wzrostu technicznego uzbrojenia pracy
ΔN = - tempo wzrostu postępu technicznego niezależnego (efekt wzrostu kwalifikacji pracowników, poprawa…
… od:
- warunków wzrostu
- stopnia i sposobu wykorzystania warunków rozwoju
- uwzględnienie i przestrzeganie tendencji, prawidłowości, procesów i praw ekonomicznych rozwoju podmiotów
gospodarczych, dziedzin gospodarki i całej gospodarki
WARUNKU ROZWOJU można podzielić na :
1. Warunki rozwoju – teoria wzrostu
2. Warunki kształtujące zmiany strukturalne – teoria zmian strukturalnych
i analogicznie CZYNNIKI WZROSTU…

on konkretną, określoną cenę (prawo popytu-podaży, prawo Engla, sytuacje na rynku: względna, englowksa i przedenglowska).
Często popełniany jest błąd wynikający z uproszczeń w myśleniu, braku zrozumienia istoty analizowanych zagadnień ekonomicznych.
Ma on miejsce wtedy, gdy dokonuje się następującymi obliczeniami:
Ps = Z * (Ps/Z)
Ps = M * (Ps/M)
Ps^2 = Z * (Ps/Z) * M * (Ps/M)
Ps = Pierw. (Z*(Ps/Z)*M*(Ps/M…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz