Wady oświadczenia woli - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady oświadczenia woli - wykład - strona 1 Wady oświadczenia woli - wykład - strona 2 Wady oświadczenia woli - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wady oświadczenia woli: Wola jest to wewnętrzne przekonanie każdego człowieka. Aby doszło to zaistnienia czynności prawnej musi dojść do jej oświadczenia czyli musi ona zostać wyrażona na zewnątrz.
Wady oświadczenia woli powstają wówczas gdy brak jest zgodności pomiędzy wolą i oświadczeniem.
Powoduje to nieważność bezwzględną jak i względną czynności prawnych.
Oświadczenie woli nie na serio(per iocum) - nie miało znaczenia prawnego i tym samym nie rodziło skutków prawnych
np. żarty, przedstawienie teatralne
Symulacja
- strony umawiają się , że ich oświadczenie nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub,
że mają one wywoływać inne, niż te, które powinny wynikać z treści oświadczeń
Czynności symulowane(pozorna)  ukazana lecz niezgodna z wolą Czynności dysymulowane(rzeczywista)  ukryta lecz zgodna z wolą
W prawie poklasycznym czynność ukazana lecz pozorna była zawsze nieważna zaś czynność ukryta lecz rzeczywista była ważna.
np. pod umową dzierżawy strony ukrywają umowę kupna sprzedaży
zabroniona darowizna pomiędzy małżonkami w postaci umowy kupna-sprzedaży
Reservatio mentalis
- brak porozumienia, nie została ukazana drugiej stronie
- była ważna lecz bezcelowa, nie rodziła skutków prawnych
- czynność prawna jednostronna, choć winna być dwustronna
Błąd(error)
- składający oświadczenie woli posiada mylne wyobrażenie(niezamierzone) o rzeczywistości, o istniejącym stanie prawnym lub o stanie faktycznym
Error in iuris( błąd co do prawa) Ignorantia iuris nocet
- strona nie mogła powołać się na nieznajomość prawa w celu unieważnienia czynności
- wyjątek stanowili tu żołnierze, wieśniacy, minores i kobiety
Error facti(błąd co do faktu) Ignorantia facti non nocet
- nieznajomość stanu faktycznego nie wywoływała negatywnych skutków dla oświadczającego i mógł on wystąpić z wnioskiem o unieważnienie czynności
Rodzaje błędów:
I Błędy o istotnym znaczeniu
a) Error in corpore - strony miały różne wyobrażenie o przedmiocie czynności prawnej czynność nieważna
b) Error in substantia


(…)

… co do samego oznaczenia rzecz np. nieporozumienie co do imienia sprzedanego
niewolnika
Podstęp(dolus)  nieważność względna( ex nunc)
- strona może zostać wprowadzona w błąd przez podstęp innej osoby
- czynność prawna była ważna według ius civile jeśli bład był nie istotny ale pretor zapewnił ochronę procesową poszkodowanym
- Exceptio doli
- Jednak miało to jak wiadomo jedynie charakter defensywny i exceptio doli było nieprzydatne gdy już spełniono świadczenie z czynności, która doszła do skutku
pod wpływem dolus.
- Pretor wprowadził w tym celu środek ofensywny actio doli
- Skarga miał na celu ukaranie autora oraz pokrycie szkody
(nie likwidowała skuteczności czynności)
Bojaźń(metus)  nieważność względna( ex nunc)
- wprowadzenie podmiotu w stan obawy poprzez bezprawną groźbę
- brano tutaj pod uwagę jedynie przymus psychiczny
- groźba o, której tu mowa(vis) musiała być bezprawna i poważna
- czynność ważna według ius civile, w ius praetorium zapewniło ochronę procesową
- Exceptio metus
- przy przymusie fizycznym motyw nie odgrywał znaczenia, a nieważność czynności następowała ex tunc( brak motywu, woli - czynność zawsze nieważna)
Zastępstwo:
W Rzymie osobami mającą zdolność do czynności prawnych…
… były osoby, które posiadały jednocześnie zdolność prawną.
Wobec rosnących potrzeb obrotu gospodarczego wprowadzono instytucję zastępstwa
- Zastępstwo to podejmowanie czynności prawnych ze skutkiem dla innych osób
Dwa typy zastępstw:
zastępstwo pośrednie - Zastępca działa na zewnątrz swojej familii, wobec osób postronnych, we własnym imieniu, a z dokonanych czynności nabywa korzyści dla siebie i zobowiązuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz