Użytkowanie i zanieczyszczenia wód-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użytkowanie i zanieczyszczenia wód-opracowanie - strona 1 Użytkowanie i zanieczyszczenia wód-opracowanie - strona 2 Użytkowanie i zanieczyszczenia wód-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

"Użytkowanie i zanieczyszczenia wód. Przedstawienie wybranego fragnemtu systemu biologicznego oczyszczania ścieków." 1. Rodzaje zanieczyszczeń, ze względu na działanie na organizmy dzielimy na: a) bezpośrednio i pośrednio szkodliwe b) rozkładalne c) trwałe 2. Zjawiskiem, którego konsekwencją są zakwity, spowodowane kumulacją zanieczyszczeń biologicznych zawartych w ściekach jest: a) nitryfikacja b) eutrofizacja c) amonifikacja 3.Proces redukcji azotanów NO3(-) do azotu cząsteczkowego N2, przy udziale bakterii, nazywany jest procesem: a) sharon b) denitryfikacji c) oland Tworzywa degradowalne i biodegradowalne. Termiczna i termiczno katalityczna degradacja odpadowych polimerów termoplastycznych 1)Biodegradacja jest to proces niszczenia materiału spowodowany działaniem: a)enzymów i organizmów żywych b)temperatury c)wody 2)Produkty biodegradowalne rozkładają się na : a)tlen i wodę b)tlen, wodę i biomasę c)wodę, biomasę i dwutlenek węgla 3)Piroliza to proces: a) niskociśnieniowy b) wysokotemperaturowy c)wysokociśnieniowy Metody odolejania i separacji substancji ropopochodnych z emulsji wodnych 1)Jakie są wykorzystywane zjawiska w znanych metodach odolejania? a)przyciągania elektrostatycznego, sedymentacji wspomaganej fizycznie b)sedymentacji grawitacyjnej, sedymentacji wspomaganej chemicznie c)piromagnetyczne, sedymentacji filtracyjnej 2)Z czego zbudowane są najprostsze i najczęściej stosowane separatory? a)odśrodkowego osadnika i separatora właściwego b)osadnika głównego i separatora pośredniczącego c)grawitacyjnego osadnika i separatora właściwego 3)W jakim celu stosuje się filtry koalescencyjne? a)podniesienia temperatury b)obniżenia stężenia w odolejanej wodzie(przyśpieszenie zjawisk zachodzących w komorze) c)dodania emulsji olejowej do wód lub ścieków Utylizacja śmieci w piecu obrotowym do produkcji klinkieru cementu portlandzkiego. 1. Której z funkcji niespełnia piec obrotowy w procesie wypalania surowca: a) urządzenia do transportu materiału i gazów b) miernika szkodliwych substancji c) reaktora chemicznego 2. Co wyznacza dopuszczalną jednostkowo ilość odpadu, który może być spalony w piecu z punktu widzenia negatywnego oddziaływania składników jego substancji mineralnej na jakość produkowanego klinkieru a produktów lotnych spalania - na stabilność pracy pieca? a) próg bezpieczeństwa technologicznego b) próg bezpieczeństwa ekologicznego c) próg bezpieczeństwa przemysłowego 3. Który z wymienionych tlenków jest składnikiem cementu klinkieru portlandzkiego? a) CaO b) SO3 c) Ag2O WYKORZYSTANIE PLAZMY W UTYLIZACJI ODPADÓW 1)PLAZMA JEST STANEM MATERII NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONYM: a)w Kosmosie b) na Ziemi c) w całym Wszechświecie 2)PLAZMA W INSTALACJI DO DESTRUKCJI ODPADÓW WYTWARZANA JEST:

(…)

… się organizacja odpowiedzialna za kontrolę światowego wydobycia ropy i poziomu jej ceny: a)OPEC b)ONZ c)UNICEF Rozwój matod otrzymywania H2SO4 i NH3 na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza 1 Dopuszczalna wartość w Polsce stężenia SO2 w powietrzu wynosi: a) 0,32mg/m3 b) 0,032mg/m3 c)3,2mg/m3 2. Gaz syntezowy do produkcji NH3 powinien teoretycznie zawierać: a) wodór 25% objętościowych, azot 75% obj b)wodór 50…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz