użytkowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
użytkowanie - strona 1 użytkowanie - strona 2 użytkowanie - strona 3

Fragment notatki:


UŻYTKOWANIE - może nim być obciążona rzecz ruchoma, nieruchomość lub prawo
- użytkowanie można ustanowić na rzecz osoby fizycznej lub prawnej
- nabywa ona prawo używania rzeczy i pobierania pożytków - użytkownik wykonuje swoje prawo zgodnie z umową oraz z wymaganiami prawidłowej gosp
- jest prawem niezbywalnym, ściśle związanym z osobą, na rzecz której zostało ustanowione
- gaśnie ze śmiercią użytkownika lub z chwilą likwidacji osoby prawnej
- gaśnie po upływie 10 lat na skutek nie wykonywania prawa
ZASTAW - dotyczy rzeczy ruchomych. 2 rodzaje
- umowny - na podstawie umowy między stronami
- ustawowy - na mocy ustawy
Cel: zabezpieczenie wierzytelności. Może zabezpieczyć wierzytelność już istniejącą, przyszłą lub warunkową.
Ma zabezpieczać interesy wierzyciela, gdy zachodzi ustanowiona obawa, że dłużnik nie spłaci świadczenia.
ZASTAW UMOWNY -powstaje w drodze zawarcia przez strony odpowiedniej umowy wraz z jednoczesnym wydaniem rzeczy wierzycielowi (zastawnikowi)
- strony mogą umówić, że dłużnik wyda rzecz osobie trzeciej bez względu na to, czyją własnością rzecz będzie w danej chwili
- dłużnik może dysponować swoim prawem własności i zastawioną rzecz sprzedać
- umowa nie wymaga szczególnej formy
ZASTAW USTAWOWY
-powstaje na mocy prawa
- oznaczonym osobom (przekaźnikowi, właśc. hotelu) przysługuje prawo zastawu na rzeczach znajdujących się w ich dzierżawieniu lub wniesionych do ich lokalu, w celu zabezpieczenia przysługujących im kontrahentów świadczeń
- praca zatrzymywania, zaspokojenia w drodze egzekucji sądowej
SŁUŻEBNOŚĆ - to ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomości - polega na tym, że * osoba uprawniona może korzystać z cudzej nieruchomości w określony sposób, najczęściej przybiera postać prawa przejazdu i pobierania wody, przepędzania bydła
* osoba uprawniona może żądać by właściciel obciążonej nieruchomości nie wykonywał swojego prawa własności w oznaczony sposób, nie wykonywał swojego prawa własności w oznaczony sposób, nie wznosił zabudowań, sadził drzew, nie prowadził działalności gosp.
Powstaje na drodze umowy lub mocy orzeczeń sądu
Podlega wpisowi do księgi wieczystej
Rodzaje
gruntowa - polega na sprzęgnięciu interesem gospodarczym dwóch nieruchomości. Obciąża jeden grunt, a prawo do korzystania z niej ma każdorazowy właściciel drogiej nieruchomości. Właściciel nieruchomości władającej może się
zmieniać, ale prawo pozostaje zawsze przy gruncie. Wymaga zachowania formy aktu notarialnego


(…)

… spadkodawcy
2. Podstępem lub groźbą nakłonienie spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu lub w taki sam sposób przeszkodzenie mu w dokonaniu jednej z tych czynności
3. Umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu jego podrobienie lub świadome skorzystanie z testamentu przez kogoś podrobionego lub przerobionego
2 tytuły powołania do dziedziczenia
- dziedziczenie ustawowe
- dziedziczenie testamentowe…
… formy zwykłej. *ustny mamy obecność 3 świadków
- jego treść może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków lub osoba 2 spisze oświadczenie przed upływem roku i dwaj świadkowie lub wszyscy świad
- treść można stwierdzić w ciągu 6 m-cy od otwarci spadku przez zgodne zeznania świadków zł przed sądem
* testament sporządzony w czasie podróży na polskim statku
* testament wojskowy sporządza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz