Użyteczność systemów interakcyjnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użyteczność systemów interakcyjnych - omówienie  - strona 1 Użyteczność systemów interakcyjnych - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

UŻYTECZNOŚD SYSTEMÓW INTERAKCYJNYCH
UŻYTECZNOŚD SYSTEMÓW INTERAKCYJNYCH, PODSTAWOWE POJĘCIA
System interakcyjny lub inaczej bezpośredni to system umożliwiający użytkownikowi bezpośredni
dialog z systemem
ISO 9241:11 wyjaśnia korzyści płynące z pomiarów użyteczności, podkreśla ona że użytecznośd zależy
od sposobu użycia oraz osiągany poziom użyteczności jest zależny od okoliczności w jakich produkt
jest używany. Do okoliczności i sposobu użycia możemy zaliczyd : użytkownika, oprogramowanie,
sprzęt, wykonywane zadanie oraz czynniki psychiczne i społeczne mogące wpłynąd na użytecznośd
produktu w systemie pracy.
Użytecznośd wg normy ISO 9241-11 to stopieo, w jakim produkt może zostad użyty przez
określonego użytkownika do osiągnięcia określonego celu w sposób skuteczny, wydajny i
satysfakcjonujący w określonym kontekście użycia.
Zasięg
 definiuje użytecznośd i wyjaśnia jak interpretowad informacje które są niezbędne do
określenia i oceny użyteczności miejsc pracy wyposażonych w wyświetlacze wizualne,
przekładających się na wydajnośd i zadowolenie.
 Informacje zawarte w normie mogą zostad użyte do zaopatrywania, projektowania,
oceniania. Norma ta zawiera zagadnienia wyjaśniające jak użytecznośd produktów może byd
określona i oceniona.
 wyjaśnia także jak miary wydajności i zadowolenia pracownika mogą zostad użyte do pomiaru
jak każdy inny element sytemu pracy wpływa na działania całego systemu.
 odnosi się do pracy biurowej przy użyciu wyświetlaczy wizualnych.
 skupione jest na użyteczności i nie zapewnia pełnego wyjaśnienia zagadnieo związanych z
ergonomicznym projektowaniem. Jednakże, projektowania dla użyteczności przyczyni się
pozytywnie do zagadnieo związanych z ergonomią takich jak bezpieczeostwo, ludzkie
zdrowie, wydajnośd.
Pojęcia:
 Użytecznośd – stopieo w jakim produkt może zostad użyty przez określonego użytkownika do
osiągnięcia określonego celu w sposób skuteczny, wydajny, satysfakcjonujący w określonym
kontekście użycia
 Skutecznośd to dokładnośd i kompletnośd z jaką użytkownicy osiągają określone cele
 Wydajnośd to stosunek zużytych środków do dokładności i kompletności osiągania
zamierzonego celu
 Satysfakcja to swoboda oraz pozytywne nastawienie do użytkowania produktu
 Kontekst użycia to użytkownicy zadania, środowisko (sprzęt, materiały, oprogramowanie)
oraz psychiczne i społeczne czynniki użycia produktu
 System pracy to system składający się z użytkowników, zadao, środowiska oraz psychicznych i
społecznych czynników mogących wpłynąd na osiąganie określonych celów
 Użytkownik – osoba która wchodzi w interakcję z produktem
 Cel – zamierzony rezultat
 Zadanie – czynnośd wymagana do osiągnięcia celu

Produkt – częśd sprzętu dla którego użytecznośd jest określana i oceniana
Racje i korzyści
Użytecznośd jest ważną częścią projektowania produktu ponieważ jest ona łączona z zakresem
użytkowników którzy mogą pracowad efektywnie, wydajnie oraz z satysfakcją.
Pomiary użyteczności są szczególnie ważne w ukazaniu całości ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz