Ustrój ziem polskich pod okupacjami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój ziem polskich pod okupacjami - strona 1 Ustrój ziem polskich pod okupacjami - strona 2

Fragment notatki:


106.USTRÓJ ZIEM POLSKICH POD OKUPACJAMI W LATACH II W.Ś. Ziemie polskie podzielono na tereny włączone do Rzeszy, obszar z którego stworzono Generalne Gubernatorstwo i ziemie pozostające pod okupacją rosyjską.
Okupacja niemiecka
Po stronie niemieckiej znalazło się 48,5% obszaru II RP i 20,4 miliona ludności. Prawie połowa z tych ziem na mocy dekretu Hitlera z 08.10.1939 roku została włączona do Rzeszy, w granicach których znajdowało się Wolne Miasto Gdańsk. Przy podziale kierowano się względami historycznymi, narodowościowymi i gospodarczymi. Były to dwa okręgi adm Rzeszy: Gdańsk- Prusy Zachodnie (składające się z Rejencji gdańskiej, kwidzyńskiej i bydgoskiej) i Kraj Warty (Rejencje inowrocławska, poznańska i łódzka). Pozostałe obszary włączono do istniejących już prowincji niemieckich. W 1941 roku utworzono odrębną prowincję górnośląską z siedzibą w Katowicach. W 1942 roku po napaści Niemiec na ZSRR do Rzeszy włączono okręg białostocki. Rejencje dzieliły sie pod względem adm na powiaty miejskie i wiejskie. Jedynie rejencja białostocka dzieliła się na komisariaty dowodowe. Na ziemiach wcielonych wprowadzono adm niemiecką. Centralnym Urzędem Rzeszy dla ziem wcielonych był formalnie zgodnie z dekretem z 08.10.1939 Minister Spraw Wewnętrznych. Na czele okręgów Rzeszy stali Namiestnicy, którzy byli jednocześnie Szefami NSDAP. Namiestnika mianował Kanclerz Rzeszy. Personalnie podlegał Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a rzeczony odpowiednim ministrom. W ręku namiestnika spoczywało ogólne kierowanie adm państwową łącznie z sądową. Adm zespoloną kierował bezpośrednio wobec adm niezespolonej, poczt i telegrafów oraz komunikacji przysługiwały uprawnienia instrukcyjno- nadzorcze. Namiestnicy byli jednocześnie Komisarzami Obrony Rzeszy i pełnomocnikami Komisarza Rzeszy do Umocnienia Niemczyzny. Mogli stanowić prawo droga rozporządzeń. Namiestnikiem G-P.Z. był Albert Forster, a Kraju Warty Artur Greiser. W Prusach Wschodnich i na Śląsku utworzono tradycyjny podział na prowincje z Nadprezydentami. Nadprezydentem w Prusach wschodnich był Erik Koch, a na Górnym Śląsku Fritz Bracht. Adm rejencji kierował prezydent rejencji. Adm powiatu wiejskiego kierował Starosta, a miejskiego Burmistrz. W adm zatrudniono wyłącznie Niemców. Generalne Gubernatorstwo
Na mocy dekretu kancelaryjskiego z 12.10.1939 z pozostałych ziem okupowanych Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo. Dzieliło się na 4 dystrykty: krakowski, radomski, lubelski, warszawski. W 1941 roku utworzono galicyjski. Stolica GG był Kraków. Na czele adm GG stał Generalny Gubernator- Hans Frank. Był jednocześnie szefem NSDAP i skupiał w swym ręku prawie całą władzę państwową. Jego organem wykonawczym i nadzorczym był Urząd GG noszący od grudnia 1940 roku nazwę Rządu. Kierownikiem rządu był Sekretarz Stanu, a jego stałym zastępcą podsekretarz stanu. W Berlinie rezydował przedstawiciel GG. Na czele adm dystrykstwa stali Szefowie Dystryktu, od 1941 roku nazywano ich gubernatorami. Gubernatorzy Dystryktów podlegali pod względem personalnym i rzeczowym GG. Gubernatorowi podlegał podlegał z kolei urząd szefa dystryktu, dowódcy SS i policji. Administratorzy powiatów kierowali Starostowie Powiatowi i Miejscowi. Organy adm z II RP uległy likwidacji. Pozostawiono jedynie organy wykonawcze samorządu z burmistrzami w miastach i wójtami w gminach- podlegali nadzorowi niemieckiemu. Wójtom podlegali sołtysi. Burmistrzowie i wójtowi powoływani byli przez gubernatorów dystryktów. Podlegały im zarządy miejskie i gmi

(…)

… kandydatów. Odbyły się 22.10. i zostały całkowicie zbojkotowane przez Polaków z wyjątkiem komunistów. Wybrane w ich wyniku Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi w Białymstoku i Zachodnie j Ukrainy we Lwowie podjęły jednomyślne uchwały tych ziem do Radzieckiej Republiki Białorusi i Ukrainy. Realizując je wysłali do Moskwy swoje delegacje na posiedzenie Rady Najwyższej ZSRR. Ta na sesji ½ 11.1939…
… rozbudowanego aparatu NKWD. Dekretem 29.11. nadano mieszkańcom wcielonych terenów obywatelstwo radzieckie. Osoby, które ukończyły 16 lat musiały przyjąć paszporty radziecki, podlegać prawu i obowiązkowi służby w Armii Czerwonej. 10.10.1939 ZSRR postąpił Liwie terytorium 7000 km kwadratowych, w zamian za utworzenie na jej terytorium baz wojskowych, których miało stacjonować 30 tys. W czerwcu 1939 roku Armia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz