Ustrój polityczny w latach 1935-39

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój polityczny w latach 1935-39 - strona 1 Ustrój polityczny w latach 1935-39 - strona 2 Ustrój polityczny w latach 1935-39 - strona 3

Fragment notatki:

Ustrój polityczny w latach 1935-39 Geneza konstytucji z 23 kwietnia 1935 Prace nad rewizją konstytucji marcowej rozpoczęły się już w 1928 nie wyszły one jednak poza stadium dyskusji komisji, później uległy intensyfikacji w 1930,w 1933 punktem wyjściowym stały się tezy konstytucyjne posła BBWR Stanisława Cara. Ostatecznie konstytucja została podpisana przez prezydenta 23 kwietnia 1935.
Zasady ustroju politycznego Mechanizm działania państwa w systemie parlamentarnym został zmieniony w wyniku zamachu na autorytarny. Kryzys ustroju parlamentarnego ogarnął nie tylko Polskę ale i całą Europę zmierzając w przekształcaniu tego systemu na państwo totalne(totalitarne), które stanowiło przeciwie.ństwo państwa demokratycznego. Podstawowe zasady ustrojowe zostały zawarte w 10 pierwszych artykułach tzw, dekalogu. W pierwszym artykule państwo polskie zostaje określone jako wspólne dobro wszystkich obywateli,. Przyznawała prymat dobra ogółu nad dobrem jednostki, akcent przyznała na obowiązki jednostki wobec państwa, uprawnienia obywatela w życiu publicznym uzależniała od jego zasług, państwu przyznawała pozycję nadrzędną w stosunku do jednostki; za źródło i nosiciela władzy państwowej uznała prezydenta, który odpowiadał tylko przed bogiem i historią.
Prezydent Rzeczypospolitej W obiorze nowego prezydenta uczestniczył sam prezydent i zgromadzenie elektorów i ew3entualnie ogół obywateli. Zgromadzenie Elektorów złożone było z 80 osób w tym 50 wybranych przez sejm, 25 senat i 5 wirylistów(marszałkowie sejmu i senatu, premier, generalny inspektor sił zbrojnych, I prezes Sądu Najwyższego) i wybierało kandydata na prezydenta. Ustępujący prezydent mógł wskazać drugiego kandydata, skorzystanie przez prezydenta z tego uprawnienia powodowało głosowanie powszechne. Rozstrzygało ono, który z kandydatów zostanie prezydentem. Kadencja trwała 7 lat w razie wojny przedłużała się do trzech miesięcy po zawarciu pokoju. dekrety z mocą ustawy (wojsko, administracja) w przerwach między kadencjami, i na podstawie upoważnienia ustawowego.
Mianował 1/3 senatorów
Zwoływał, odraczał, otwierał i zmykał sesje sejmu i senatu
dokonywał promulgacji i publikacji ustaw
przysługiwało mu uprzywilejowane stanowisko w sprawach zmiany konstytucji i posiadal prawo weta w stosunku do propozycji zmian sejmu i senatu. mianował prezesa rady ministrów i na jego wniosek ministrów mianował sędziów
dysponował prawem łaski
mianował prezesa NIK i członków jego kolegium
był zwierzchnikiem sił zbrojnych
rozwiązywał sejm i senat, prawo odwołania prezesa rady ministrów, Prezesa NIK, naczelnego wodza i generalnego inspektora sił zbrojnych,

(…)

… wyborach w 104 dwu mandatowych okręgach. Czynne prawo wyborcze - 24 lata korzystający z praw cywilnych i obywatelskich i wojskowym, bierne 30 lat. Senat składał się z 96 senatorów powoływanych w 1/3 przez prezydenta i 2/3 przez tzw. Elitę(zasług, wykształcenie, zaufanie), bierne 40 lat.
Kadencja trwała 5 lat. Z kompetencji ustawodawczych utracił te z zakrsu wojska, rządu i administracji, pozostałe zostały…
… ograniczono i rozproszono katalog wolności jednocześnie zwiększając katalog powinności obywatela w stosunku do państwa Obowiązki były te same co poprzednio
System rządów w latach 1935 1939
Po śmierci Piłsudskiego w BBWR rozpoczął się rozpad, gdyż Józio był głównymelementem spjającym mozaikę partii wchodzącą w skład BBWR., czego wyrazem było rozwiązanie go w 1935 i próby odnowienia w 1937 jako Obozu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz