Ustawodawstwo związane z finansami publicznymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawodawstwo związane z finansami publicznymi - strona 1 Ustawodawstwo związane z finansami publicznymi - strona 2

Fragment notatki:

Ustawodawstwo związane z finansami publicznymi:
1. Konstytucja RP z 1997 r.
Rozdział X - Finanse publiczne (Art. 216 do 227)
mówi o: środkach finansowych, zobowiązaniach, gwarancjach i poręczeniach, długu
publicznym, Skarbie Państwa, budżecie państwa i procedurze jego przyjmowania, składaniu
sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej, NBP, RPP i polityce pieniężnej.
2.Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2114)
[Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (Dz.U. 1998, Nr 155, poz. 1014) z
późniejszymi zmianami.]
Dział I. Zasady ogólne finansów publicznych
Rozdziały: Podstawowe definicje; Jawność i przejrzystość finansów publicznych; Formy
organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych;
Zasady gospodarki
finansowej podmiotów sektora finansów publicznych; Audyt wewnętrzny oraz koordynacja
kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Dział II. Państwowy dług publiczny
Rozdziały: Zasady ogólne; Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; Procedury
ostrożnościowe i sanacyjne; Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych.
Dział III. Budżet państwa
Rozdziały: Określenie budżetu; Przeznaczenie środków budżetowych; Tryb opracowania
budżetu państwa; Wykonanie ustawy budżetowej; Bankowa obsługa budżetu państwa.
Dział IV. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
Rozdziały: Podstawowe definicje i zasady; Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki
samorządu terytorialnego; Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Dział V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
Rozdziały: Zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej;
Prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z
budżetu Unii Europejskiej.
Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2006 r.
3. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114
Ustawa weszła w życie 1 lipca 2005 r.
4. Ustawy budżetowe na poszczególne lata, np.
Ustawa budżetowa określa: wielkość i strukturę dochodów budżetu państwa, wielkość i
strukturę wydatków budżetu państwa, wielkość deficytu budżetu państwa i źródła jego
finansowania, zasilanie funduszy celowych, zakres inwestycji centralnych, zestawienie dotacji
celowych,
kształtowanie
wynagrodzeń
w
sferze
budżetowej,
wielkość
dotacji
przedmiotowych, wielkość rezerwy budżetowej, składkę na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, plany finansowe agencji państwowych.
5. Uchwały sejmu przyjmujące sprawozdania z wykonania ustaw budżetowych.
6. Ustawy dotyczące segmentów finansów publicznych, w tym ustawy podatkowe, ustawa
ordynacja podatkowa, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawy o funduszach
publicznych, bankowości, ubezpieczeniach społecznych.
7. Uchwały budżetowe samorządów terytorialnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz