Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - strona 1 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - strona 2 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - strona 3

Fragment notatki:

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 2) zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania narusze- niom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i po- siadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 3) organy właściwe do wykonania: a) rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004;), zwanego dalej „rozporządzeniem 273/2004”, b) rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. okre- ślającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomię- dzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005, str. 1; w Dz. Urz. WE   Polskie wydanie specjalne z 2005 r. t. 48, str. 1), zwa- nego dalej „rozporządzeniem 111/2005”; 4) kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporządzeń wymienionych w pkt 3.                                                  1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo- ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sani- tarnej, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub- stancjach i preparatach chemicznych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, usta- wę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2 Art. 2. 1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególno- ści: 1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; 2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 3)  ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są finansowane ze środków własnych podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, środ- ków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych finansowanych z czę- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz