Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - strona 1 Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - strona 2 Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.)
DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne).
Art. 2.  Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są sądy administracyjne.
Art. 3.  § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
  1)  decyzje administracyjne;
  2)  postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
  3)  postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
  4)  inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  5)  akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
  6)  akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
  7)  akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
  8)  bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.
§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.
Art. 4.  Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.
Art. 5.  Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:
  1)  wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej;
  2)  wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz